หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

กกต.เชียงใหม่………. เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

Author by 13/02/16No Comments »

รูป 1         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำ จ.เชียงใหม่ โดย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ โดย นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จ. เชียงใหม่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ        ปฏิบัติงานการเรียนรู้ และการประสานงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 -2559 ด้านที่ 2 คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยได้จัดตั้งศูนย์ฯ ไปแล้วจำนวน 107 แห่ง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2559 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ ทำพิธีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 98 ศูนย์ ในพื้นที่ 22 อำเภอ และมีการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพงานพิธีเปิดศูนย์ฯ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางการรับชม YOUTUBE CHANNEL ในชื่อช่อง ECT CHIENGMAI TV โดยเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการเปิดศูนย์ฯ โดย ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธี มี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จะมีคณะกรรมการศูนย์ฯ แต่ละแห่ง จำนวน 10 คน ประกอบด้วย กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหารการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต.,  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกรรมการหมู่บ้าน หรือแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย,  ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ กปน.ผู้แทนพลเมืองอาสา กกต.,  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อปม.) ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือกลุ่มสตรีตำบล หรือประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนฯ,  อาสาสมัครพัฒนาชุมชน หรืออาสาสมัคร กศน.ตำบล, ผู้ทรงคุณวุฒิหรือปราชญ์ชาวบ้าน และครู กศน.ตำบล

คณะกรรมการจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยระยะยาว อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายในการสอดส่อง สังเกตการณ์ และแจ้งข่าวทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

“เมื่อได้มีการเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จ.เชียงใหม่ ครบแล้วรวมทั้งสิ้น 205 ศูนย์  ครอบคลุมทุกตำบลใน จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการศูนย์ฯ จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป” ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ กล่าว.