หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

กงสุลจีนประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6ช่องฟ้าซินเซิง

Author by 12/03/16No Comments »

2         เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มร.เฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่ประเทศจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ  นักเรียนที่จบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 พิธีเริ่มจากนายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร  ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงาน พิธีจบหลักสูตรเป็นภาษาไทย และนางจางเจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน กล่าวรายงานเป็นภาษาจีน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนระดับ ม.6 และ ม.3 จบหลักสูตรจำนวน 300 คน แยกเป็นม.3 จำนวน 202 คน และ ม.6 จำนวน 98 คน มีชื่อรุ่นว่า “ไทม์12 TIME12″

การมอบประกาศนียบัตรให้กับ     นักเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา เป็นการแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นเกียรติประวัติให้กับนักเรียน และสร้างความรัก/ผูกพัน ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้ เป็นเยาวชนที่ดี และสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

จากนั้นประธานพิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ระดับ ม.6 ได้แก่นส.วริศรา ฐานดี แผนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.97,นส.ปนัสยา ชัยชิตาทร  แผนศิลป์-ภาษาจีน และนส.ณิรัชชา  ทัง รับโล่ผลการเรียนภาษาจีนดีเด่น นอกจากนี้มีนักเรียน ที่รับเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดีที่เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและ กิจกรรมเด่น ได้แก่ นส.นลินรัชต์ พงษ์เทพ,, นส.รุ่งอรุณ เมืองใจ,นายสรวิช อัครศิระกุล, นส.สุรีพร แซ่เจี่ย,นส.กุลธิดา งานสัมพันธฤทธิ์, นส.ภีรภัทร  พวงมาลา นส.พรณิษา  ยอดแก้ว, นส.สุพิชฌาย์ ชุ่มสุขใจ

นายอัฑฒริญชัย รุ่งมณี, นส.ณัฐาริณี มะโนจิตต์,นส.ฐิตินันท์ สุริยะ,นส.พิชญา ทวีอภิรดีเจริญ,นส.สโรชา  ทนงกิจ,นส.วิรัลพัชร  แปงเจอร์,นส.ชลิดา  กันธามณี,นส.อารยาสุทธปรีดา,นส.กิตติยา สายวงค์,นส.ศิริกานต์ กันติยะ, นายณัฐพัชร์  วิโชติมงคลเลิศ,นส.ธัญวรัตม์ แจ้ทา, สายศิลป์-ภาษาจีน ได้แก่ นส.เขมณัฏฐ์ เตชะ เพิ่มผล,นส.วรัญญา  เสรีวัฒนาชัย,นส.วราลี       วิรพงศกร,นส.พนิดา ใจกล้า,นส.อภิชญา  ตันตระกูล,นส.เมธาวี  จวง, ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับเกียรติบัตร ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปจำนวน 64 คน

ประธานในพิธี มร.เฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่จีน ประจำ จ.เชียงใหม่ ให้โอวาทพอสรุปว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3, ม.6 ที่จบหลักสูตร การที่ นร.สำเร็จการศึกษา นั้นเกิดขึ้นจากหลายด้านทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา/มูลนิธิ ได้ตั้งใจจัดการศึกษา และพิธีนี้อย่างสมเกียรติ ร.ร.แห่งนี้มีประวัติมาช้านานกว่า 100 ปี เป็นผู้มีอุปการคุณ และสร้างคนมานาน

ผู้บริหารได้ตั้งใจจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน และนักเรียนที่จบการศึกษาก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ และนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเชื่อว่านักเรียนที่จบการศึกษา ไปแล้วทำให้โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลย์  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และรุ่นนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเช่นกัน.