หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ

Author by 31/03/16No Comments »

3 รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำสั่งของ คสช.ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มี.ค.59 จึงได้แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดทั่วภาคเหนือมีดังนี้นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.เชียงราย

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจ.เชียงใหม่,นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.ตากเขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ตาก,นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.นครสวรรค์,นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์  ผอ.สพป.น่านเขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.น่าน,นายเอกชัย ผ่านไชย ผอ.สพป.พะเยาเขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.พะเยา,นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.พิจิตร

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก,นายธวัช  กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจ.เพชรบูรณ์, นายกิตติพงศ์       ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.แพร่,นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.แม่ฮ่องสอน,นายสุทิน  แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปางเขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ลำปาง,นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ลำพูน,นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.สุโขทัยและนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.อุตรดิตถ์

สำหรับรองศึกษาธิการประกอบด้วย นายเจริญ จำรัสกลาง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.กำแพงเพชร,นายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 3 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.นครสวรรค์ นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.เชียงราย,นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่,นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจ.ตาก,นายทองสุข  อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.นครสวรรค์

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่านเขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.น่าน,นส.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงรายเขต 3 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.พะเยา,นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ผอ.สพม.เขต 37 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.แพร่,นายบุญชู จันทร์คำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.แม่ฮ่องสอน,นายวิบูลย์ ทานุชิด ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.ลำปาง,นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.ลำพูน,นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.เขต 38 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.สุโขทัยและนายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ จ.อุตรดิตถ์.