หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

การสอบบรรจุ-แต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Author by 27/04/15No Comments »

   3       เมื่อวันที่ 23 เม.. 2558 เวลา 09.00-14.30. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (....) เขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา เชียงใหม่ เขต 1ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 จำนวน 13 อัตรา คุณวุฒิผู้สมัครจบปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ที่มีหลักสูตรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสังเกตการณ์การสอบได้แก่ นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์,ดร.สุวิทย์ มุกดาภิมรย์ ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป.นางชรัญญา แสนชัย และนส.กาญจนาพร พงษ์เดชา จาก สพป.ลำพูน เขต 2,นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1และ น.ส.ธนิกานต์ นับวันดี และ น.ส.ณัจยา เมฆราวี  คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบจาก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ก่อนการสอบ เวลา 08.00 น. คณะ กรรมการกลางจาก 4 สนามสอบคือ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.ชม.เขต 1,นายโสภณ โปธิปัน รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 1 และกรรมการผู้ออกข้อสอบจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต พร้อมกันทุกสนามสอบ  ซึ่งสนามนี้มีผู้เข้าสอบ 1,242 คนวิชาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาเอกเกษตรกรรม,วิชาเอกภาษาไทย โดยได้ประชุม/ชี้แจงคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ถึงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกำกับห้องสอบ

สนามที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบ 1,162 คน วิชาเอกคณิตศาสตร์,วิชาเอกคอมพิวเตอร์, สนามที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียมีผู้เข้าสอบ 1,170 คน ผู้เข้าสอบวิชาเอกสังคมศึกษาและวิชาเอกคหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบ 1,187 คน ผู้เข้าสอบวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และวิชาเอกวิทยาศาสตร์

สำหรับการสอบครั้งนี้ วันที่ 23 เม.ย.2558 เป็นภาค ก. เป็นวิชาความรอบรู้,ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 150 คะแนน โดยมีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 4,771 คน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 450 คน,วิชาภาษาไทย 430 คน,วิชาคณิตศาสตร์ 235 คน,วิชาวิทยาศาสตร์ 498 คน,วิชาเกษตรกรรม 363 คน,วิชาคหกรรม 169 คน,วิชาสังคมศึกษา 1,004 คน,วิชาคอมพิวเตอร์ 930 คน,วิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 692 คน

1-1      หลังจากนี้จะมีการสอบภาค ข.วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องผ่านการสอบภาค ก.มาแล้ว กำหนดการสอบวันที่ 2 พฤษภาคม2558 เวลา 09.00-10.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน และเวลา 13.30-15.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 75 คะแนน และ วันที่10 พฤษภาคม 2558 เป็นการสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 50 คะแนน เริ่มสอบเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยทางคณะกรรมการ จะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบภายหลัง พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 จะ ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนภาค ก,ข.และ ค.แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม 3 ภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก กรณีที่มีผู้สอบคะแนนรวม3 ภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

หากคะแนนภาค ข.เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก.มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หรือภาค ก.มีคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ทั้งนี้บัญชีสอบแข่งขัน ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิกลุ่มวิชาเอก หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

สำหรับบรรยากาศการสอบทั่วไป ทั้ง 4 สนามสอบ เป็นไปอย่างเคร่งครัด คณะกรรม การควบคุมห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดที่วางไว้ทุกประการ จะมีบางสนามที่ผู้เข้าสอบทำบัตรประจำตัว เข้าห้องสอบหาย ได้ไปแจ้งที่กรรรมการกลาง คณะกรรมการได้แก้ไขปัญหาโดยออกใบแทนเข้าห้องสอบให้ ส่วนเรื่องอื่นๆมีความเรียบร้อยตามปกติสำหรับการประกาศผลการสอบไม่เกินวันที่ 14 พ.ค.2558.