หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะวิทย์ฯ มช.เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ

Author by 30/06/14No Comments »

thainews180          รายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศ และคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (International Union of Pure and Applied Chemistry:หรือ IUPAC  โดยมอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ(IUPAC World Polymer Congress 2014,The 45th International Symposium on Macromolecules(MACRO 2014) ระหว่างวันที่ 6-11 ก.ค.2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้เนื่องจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ได้ประมูลสิทธิ์ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congress จาก IUPACหรือสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 70 ประเทศและได้รับสิทธิ์จัดงานประชุมเมื่อ 6 ปีที่แล้ว  คณะกรรมการจัดการประชุม ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยทางโพลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงจำนวน 200 กว่าคนจากทั่วโลก มาบรรยายในงาน MACRO 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัย และนักวิชาการไทยจะได้เข้าร่วมประชุม และได้พบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก  โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศ การที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้วย

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน จึงเป็นโอกาสดีที่นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษาไทย ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุม สอบถามข้อมูลได้ที่โทร.02-7142590 อีเมล์ macro 2014 thailand @ gmail.comเว็บไซต์ www.macro2014.com