หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะวิศวะ มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนศูนย์ RAC ชมที่เรียนจริง

Author by 7/05/15No Comments »

2      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนเยี่ยมชมได้เห็นสภาพที่เรียนจริง ก่อนตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะนักเรียนระดับชั้น ม.6 จากหลักสูตรการสอนแบบบูรณาการ G-Student ของศูนย์วิชาการ RACเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการแนะแนวการศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 35 คน จากเขตภาคเหนือ ที่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร G-Student โดยศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนรับรู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพ หลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ยังได้มุ่งให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะ หรือสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ และความสามารถของตนเอง

ในโอกาสนี้คณะนักเรียน ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก นายสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อ คุณสมบัติของผู้สมควรเป็นวิศวกร หลักสูตรที่เปิดรับ และการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนักเรียน เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมคอม พิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ รวมถึงผู้แทนนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาด้วย.