หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

คณะสงฆ์-องค์กรชาวพุทธ จ.เชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Author by 9/08/12No Comments »

 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่,พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม กลุ่มหนุ่มสาว,สถานศึกษา และองค์กรชาวพุทธ  ใน จ.เชียงใหม่ ทำพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ปาฐกถาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และองค์กรชาวพุทธ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก                                             

จากนั้นนายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานเปิดงาน และนางพรรณี บุญประเสริฐ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึก การเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นกุศลถวายเป็นพุทธบูชา   นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม   ทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ถึงจารีตประเพณีอันเก่าแก่ วันสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติเป็นเพณีอย่างต่อเนื่องตลอดมา

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะนักเรียน  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐ เอกชนและ โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อชิงโล่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประจำปี 2555 ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ด.ญ.ชุติมณฑน์ ไชยนันท์ ร.ร.เทศบาลวัด    ศรีสุพรรณ,รองอันดับ 2 ด.ญ.เบญจมาศ เรือนคำ ร.ร.พุทธิโศภณ,รองอันดับ 3 ด.ญ.พีรญาณ์ จิรพัฒนพงศ์ ร.ร. รังษีวิทยา ชมเชยอีก 12 รางวัล

ระดับมัธยมตอนต้นชนะเลิศ ด.ญ.ฐิติมา ขัดธิ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,รองอันดับ 1 ด.ญ. นิศารัตน์ พรอ้าย ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม,รองอันดับ 2 นายสมชาย แลเซีอะ ร.ร.เมตตาศึกษา,ชมเชยอีก 6 รางวัล,ระดับ ม.ปลายชนะเลิศ นายพงษ์หิรัญ มาตยาบุญ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,รองอันดับ 2 น.ส.  เป็งห่าน อินทร ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และรองอันดับ 2 นายศุภณัฐ แก้วกำเนิด ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมเชยอีก 10 รางวัล ทั้งนี้มีพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง ชม. เป็นประธานมอบโล่ให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแต่ละระดับ ของสถานศึกษา เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 ก.ค.2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่.