หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวเกษตรกรรม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง

Author by 2/04/16No Comments »

         thainews180       ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดกาด

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “เชียงใหม่ในอดีต เป็นดินแดนที่สวยงามและมีความเลื่องชื่อลือนามทั้งในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ถือเป็นมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาที่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนตลอดมา แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าในปัจจุบันกระแสการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอื่นได้ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ “คนเมือง” มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาก็เริ่มปรับเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษาต่างๆให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีที่งดงามของชาวเชียงใหม่ไว้มิให้เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนา ทางคณะเกษตรศาสตร์ มช.ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่มีพันธกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีปี๋ใหม่เมืองภายใต้ โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคและเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมและอาหารพื้นเมืองสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันในราคายุติธรรม ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ”

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ “คนเมือง” ให้คงอยู่ ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง” ขึ้น เมื่อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -1 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภค เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม อาหารพื้นเมือง สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันในราคายุติธรรม ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเนื่องจากราคาผลผลิตกต่ำ พร้อมร่วมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีล้านนาในอดีต และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  สร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย อาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมืองของเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ สถานีวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จำลองรูปแบบประเพณีปี๋ใหม่เมือง เช่น การทำเครื่องดำหัวปี๋ใหม่ หยอดผางประทีป และงานใบตอง โดยกลุ่มอุ้ยสอนหลาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการนวดแผนไทย จากเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การทอตุง การตอกลายกระดาษ และการทำโคมไฟ โดยนายพลเทพ บุญหมื่น การบรรเลงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา”.