หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ความภาคภูมิใจ 1 ทศวรรษ มทร.ล้านนา

Author by 28/01/15No Comments »

164x1643 copy       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความหมายว่า สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532 ด้วยการรวมพลังสร้างสรรค์ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้รับการยกวิทยฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พิษณุโลก ตาก เชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน ทั้ง 6 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 รวมเวลาก่อตั้ง 77 ปี จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีเอกลักษณ์คือ “ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2481 เดิมชื่อโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ รวมอายุการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 77 ปี เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 18 หลักสูตร ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีเอกลักษณ์คือ “เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496 เดิมชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก รวมอายุการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 62 ปี จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีเอกลักษณ์คือ “เกษตรปลอดภัย” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียใหม่ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2500 โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ รวมเวลาก่อตั้ง 58 ปี จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 หลักสูตร ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีเอกลักษณ์คือ “วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง” จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ใน 3 คณะและ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีเอกลักษณ์คือ “อุตสาหกรรม เกษตร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เชียงราย ตั้งอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย” รวมเวลาการก่อตั้ง 20 ปี การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ใน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท ดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ หรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีเอกลักษณ์ คือ “การค้าและการบริหารเทคโนโลยี”

ในวาระที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานมาครบ 1 ทศวรรษ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และในปีนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ก่อตั้งมาครบ 10 ปี จึงได้จัดงานแสดงผลงานถ่ายทอดเรื่องราวราชมงคลล้านนา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ นิทรรศการโครงการพระราชดำริ นิทรรศการผลงานวิชาการ ปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ บุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประเภทและระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับราชมงคลสรรเสริญเข็มทอง ด้านส่งเสริมและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ประเภทศิษย์เก่าที่ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่ นายสุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ นายภาณุวัชร ร่วมเย็น นายดนัย เอกกมล นายอำนาจ เดชะ นายกฤษณ์ ภูรีพงศ์ นายไพศาล แก้วทันคำ ระดับราชมงคลสรรเสริญเข็มเงิน ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ทินกร ทาตระกูล ผศ.วิทยา วนาภิชิต นางกรรณิการ์ ประทุมโทน ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี นายพรหมมินทร์ สายนาคำ ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริชัยกุล นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ดร.พายัพ เกตุชั่ง ผศ.บุญสม สุขโขทัย นายเทวฤทธิ์ ละมูล นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ประเภทสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวภัทรพร ชัยสิทธิ์ นางสาวแสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายประสพโชค ภู่ประเสริฐ ผศ.พาวิน มะโนชัย นางสาวจรัสศรี ธรรมแสน นายชยุต ราชาตัน นายสุเทพ สายทอง พันเอกชูโชติ กีฬาแปง ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายบัญชา อุงคุนา นายสุระพงศ์ ดวงสีลา นายมงคล พึ่งบุญ นางสาวอัจฉรา กิ่งเพชรเสรีชน

ระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์ นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี นายพงศกร สุรินทร์ รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ นางปิยะนุช สินันตา นายอมรชัย ล้อทองคำ ผศ.บุญชู นาวานุเคราะห์ นางศศิธร สันกลกิจ ผศ.ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ผศ.สำเร็จ ศรีบรรเทา ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์ ประเภทสายสนับสนุน ได้แก่ นายหรวย ฝั้นเบ้า นายอำนาจ ชื่นแสงมอญ ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นางสาวธัญพร แดงรอด นายสุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายไพโรจน์ เป็งเมืองลอง นางสาวสุจิตรา แสงกระจ่าง นางสาวนวลชญา ขุนธะยา นายธีระพันธุ์ ใจสุข

เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาครบรอบ 10 ปี เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา ตามความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีปณิธานตั้งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อชุมชน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกสู่สังคม เป็นสถาบันที่ได้ให้โอกาสและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน สร้างศักยภาพของบัณฑิตให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษานานาประเทศ ฯลฯ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัย การปรับเปลี่ยนวิชาการสู่การปฏิบัติของชุมชนในโอกาสต่อไป.

ธงชัย พุ่มพวง