หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

จัดงานมหาจุฬาสัปดาห์หนังสือ วาระครบรอบ 30 ปีมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

Author by 27/07/14No Comments »

thainews180           พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ เจริญพรว่า  สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานมหาจุฬาสัปดาห์หนังสือเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และวิจัยในมหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี และจัดหารายได้จากการจัดงาน ก่อตั้งเป็นกองทุนสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานของวิทยาเขต กำหนดจัดงาน วันที่ 7-10 ..2557 เวลา09.00-18.00 . อาคารห้องสมุดและบริเวณโดยรอบพื้นที่

          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย,เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสอย่างกว้างขวางในการคัดสรรหนังสือคุณภาพราคาพิเศษ เป็นการประชาสัมพันธ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งองค์กร เป็นศูนย์บริการวิชาการ แหล่งอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางจัดตั้งร้านหนังสือของวิทยาเขต และจัดหาหนังสือมอบให้ห้องสมุดวิทยาเขตเชียงใหม่ ในสาขาที่ขาดแคลนผ่านกิจกรรมการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนห้องสมุด และ ITของวิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมี จำหน่ายหนังสือ โสตทัศนวัสดุ สื่อการเรียนรู้,กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน นิทรรศการ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตไทยล้านนา,กิจกรรมชมรมของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน กิจกรรมจำหน่ายสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ท้อถิ่น,การบรรยายพิเศษ และการเสวนานักเขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักจัดรายการวิทยุชุมชน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เล่านิทาน ทอดผ้าป่าหนังสือ.