หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ช่องฟ้าซินเซิง-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดห้องเรียนขงจื่อ

Author by 10/08/15No Comments »

2    โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กล่าวรายงาน

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4,นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่,นางเหยียน หวี่ ผู้อำนวยการขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายไทย),นางจิ๋วตี้แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดห้องเรียน     จำนวนมาก

การเปิดห้องเรียนขงจื่อครั้งนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้สถาบันการศึกษามีบทบาท ในการส่งเสริมเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ฝึกฝนตนเองจากกิจกรรม ที่หลากหลายและช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้มีความยั่งยืนและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ความงดงามทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตินั้นๆ ความเจริญก้าวหน้า มีระเบียบวินัยในประเทศขึ้นอยู่กับสถานศึกษา แต่การสร้างปัญญาชนที่มีความรู้ ความสามารถจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งถ่ายทอดให้กับทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ เผยว่า การเปิดห้องเรียนขงจื่อร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงครั้งนี้ ถือเป็นวันเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ แห่งความก้าวหน้าของโรงเรียน และมีความมั่นใจว่า โรงเรียนจะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ และจะต้องเดินทางไปพร้อมกันบนเส้นทางสายวัฒนธรรม อันงดงามตลอดไป หากกิจกรรมอันใดที่หน่วยงาน ด้านการศึกษาของประเทศจีน เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ   ทางโรงเรียน ช่องฟ้า ซินเซิงวาณิชบำรุงมีความพร้อมทุกด้าน ที่จะสนองตอบในทุกมิติ

ด้าน ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวว่า ในฐานะที่ดูแลการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงใหม่เขต 4 ได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงมาอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมในเจตนารมณ์ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านการศึกษา กับประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ   (ฮั่นปั้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา ด้านการเรียนการสอน

ตลอดจน ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน และด้านอื่นๆ ที่หลากหลายให้กับเยาวชนของประเทศ อันนำไปสู่มิตรภาพ ความเข้าใจ การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นอย่างดี การเปิดห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน คณาจารย์ บุคลากรในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่สุด  คิดว่าการตั้งห้องเรียนขงจื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ในการเปิดห้องเรียนขงจื่อ สืบเนื่องจากการลงนามสัญญา ก่อตั้งห้องเรียนขงจื่อร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2557 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ ทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอน   ภาษาจีนจีนนานาชาติ(Hamban) สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเจตนารมณ์ที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมความสัมพันธ์ และร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศจีน และไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นำมาซึ่งการส่งเสริมมิตรภาพ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ของเยาวชนทั้งสองประเทศ

สำหรับขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ของ การจัดตั้งหองเรียนขงจื่อคือ จัดการเรียนการสอนภาษาจีน กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทางภาษา และวัฒนธรรมจีน ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโปรแกรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว และการเขียนตำราเรียนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน

ปัจจุบันโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงได้เปิดการเรียนการสอนภาษาภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้เปิดสอนควบคู่กับวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด.