หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดญ.นัทธพรรณ ศิริติกุล ลูกกตัญญูอย่างสูงต่อแม่

Author by 15/08/14No Comments »

1          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ดญ.  นัทธพรรณ ศิริติกุล นร.ชั้นม.1/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ลูกกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ของสภาสังคมสงเคราะห์ เเห่งประเทศไทย ได้รับโล่  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สวนอัมพร

         เด็กหญิงนัทธพรรณ ศิริติกุลเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้  ประพฤติตนเป็นเด็กดี มีกริยา มารยาทเรียบร้อย  มีลักษณะเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เด็กหญิง          นัทธพรรณ  ตระหนักดีว่าคุณแม่ได้เสียสละทุกอย่างเพื่อดูแลลูก จึงตอบแทนพระคุณแม่โดยดูแลเอาใจใส่แบ่งเบาภาระงานเท่าที่ตนสามารถที่ช่วยได้ อย่างเต็มกำลังโดยเช่นช่วยงานมารดา ทั้งที่ร้านขายยาซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวด้วยความเต็มใจ  ช่วยทำงานบ้าน ช่วยดูแลสุนัขที่บ้าน ดูแลคุณตาคุณยาย รับผิดชอบงานตนเองได้ดีทั้งในเรื่องการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)  สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติได้รางวัลเหรียญทองทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ   ได้รับรางวัลเหรียญทองปี ๒๕๕๗ ได้มีโอกาสเข้าค่ายเพิ่มพูนประสบ การณ์ของ สสวท. และได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตลอด ๓ ปีการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณแม่

นอกจากนี้เด็กหญิงนัทธพรรณ ได้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในด้านต่างๆ เช่น ดนตรีสากล  การเต้นรำ  กีฬา ภาษาและศิลปะ จนประสบความสำเร็จหลายด้านดังนี้

ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปียโนคู่รุ่นจิ๋วของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒    และรางวัลชนะเลิศวงดนตรีรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ ในปี ๒๕๕๗

นำรายได้จากการเล่นดนตรีบริจาคการกุศลทุกปี เช่นมูลนิธิขาเทียม โรงเรียนสอนผู้พิการ ได้รางวัลเยาวชนดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นอกจากด้านดนตรีแล้ว ยังบำเพ็ญประโยชน์ด้านอื่น     นำความรู้ความสามารถทางดนตรีมาช่วยเหลืองานโรงเรียน ร่วมเล่นดนตรี ในโอกาสต่างๆและได้รับการยกย่องจากโรงเรียนว่าเป็นนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในหลายด้าน

จากประวัติและคุณสมบัติของ..เด็กหญิงนัทธพรรณ  ศิริติกุล..สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๗.