หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดญ.พัชร์ชิสา อิศรางากูรฯ ร.ร.ยุพราช เด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Author by 9/09/20No Comments »

           ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย จ.เชียงใหม่ ได้คัดเลือกเด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   ให้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นเด็กดีของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  2564  โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่  ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 และผู้บริหาร คณาจารย์ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้.