หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดรุณนิมิตจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

Author by 12/01/16No Comments »

1-1               เมื่อวันที่ 7-8 ม.ค.2559 เวลา 08.30 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจบแล้ว เริ่มพิธีการทางศาสนา โดยตัวแทนนักเรียน ดช.อริย์ธัช เขตบูรณ์ นักเรียนระดับอนุบาล 3/1 ถวายขันขอศีล ดช.สรัญญู  ใจจุมปู ชั้นอนุบาล 3/3 กล่าวคำอาราธนาศีล และรับศีล

นายไพธิรัตน์  ตัณมุขยกุล ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จบแล้ว ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนที่มีมารยาทดี ความประพฤติเรียบร้อย ไหว้สวย ระดับชั้นอนุบาล 3 ดช.วสิษฐาพล ลิ้มรส,ดญ.ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์,ดญ. อลิสา เชี่ยวัญกิจ,ดญ.ปวริศา เรืองฤทธิ์,ดช.สรัญญู  ใจจุมปู,ดญ.ปุญชรัสมิ์ ชัยแปง

ระดับชั้นอนุบาล 2 ได้แก่ ดช.ปัณณ์  ปาลี,ดญ.ภัคธนัท มุกลีมาศ,ดช.อนวัช  ดรตะโกน, ดญ.ภิรญา ตัณมุขยกุล,ดช.ธนายุทธ  อินตามล,ดญ. พลอยปภัส  ภูมิคำ,ระดับชั้นอนุบาล 1 ได้แก่ ดช.พิพัฒพงค์วงศคำ,ดญ.ชาร์ม ชัยนำ,ดช. ฉัตรสวิต  สมแก้ว, ดญ.ปริยฉัตร ไชยวงษา,ดช.ศรายุทธ วาณิชประดิษฐ์ และดญ.จิดาภา เนาวรัตน์ นักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านภาษาไทย ชั้นอนุบาล 3 คือ ดญ.ภัณฑิลา เดโชดำรงฤทธิ์,ดญ.พิมพ์ตะวัน กระสังข์,ดญ. ณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง,อนุบาล 2 ดช.ณัฐวัศ แก้วประเสริฐศรี,ดช.ปัณณวิชญ์  วุฒิอิ่น,ดช.เชน บัดติยา

ระดับชั้นอนุบาล 1 ดญ.กัญยพัชร วงศ์นิธิกุล, ดช.ชนม์พรรธน์ สอนสืบ,ดช.ปราชญ์ปฏิพล เกษมุณี, นักเรียนที่มีทักษะด้านการคัดลายมือ ชั้นอนุบาล 3 คือดญ.พรชนิตว์ ไทยประเสริฐ,ดญ.สาริศา ลังกาเบี้ย, ดญ.ปาณิสรา อุทธจักร,ชั้นอนุบาล 2 ดช.โชติพงษ์       สมบุญ,ดญ.พชรพร  เนรตรน้อยสกุล,ดช.พิพิธธน  พานทอง,ระดับชั้นอนุบาล 1 ดญ.มนปริยา คำอิ่น, ดช. เตชิต แก้วจิรชยา,ดญ.จิดาภา วรรณอนันต์

นักเรียนที่มีทักษะด้านศิลปะการวาดภาพระบายสี อนุบาล 3 ดญ.กัลยาณมิตร ภักดิ์แจ่มใส,ดญ.พราวนภัส ตุลาสืบ, ดญ.ณัฐรดา นิลแก้ว, อนุบาล 2 ดญ.พราวเพรียงพลอย บุญทวี,ดญ.กุลจิรา โอภาสชวลิต,ดญ.ธัญญาภรณ์ เตชะอุดมเดช นักเรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้ดี(การเล่านิทาน) อนุบาล 3 ดญ.ชัญญวา สถิตทวีกุล,ดญ.นมัสนันท์    บุญเกิด,ดญ. ณัชวดี อินทรักษ์,อนุบาล 2 ดญ.นรีพัฒน์ ตันตระกูลวัฒน์,ดช.ธนวัฒน์ กาวิชัย,ดญ.อัญมณี   ทิมาคำ จากนั้นประธานให้โอวาทพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก สำหรับประเภทอื่นๆที่ยังไม่กล่าวถึง จะนำมานำเสนอในโอกาสต่อไป การจัดงานได้ยุติลงเมื่อเวลา 11.00 น.