หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดรุณนิมิตประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

Author by 14/08/15No Comments »

3.2   โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต .เมือง เชียงใหม่ ประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 บริเวณลานกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยมีนางพรรณี บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธี  เมื่อวันที่ 10 ..2558 เวลา 09.30 . โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต .เมือง เชียงใหม่ ประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 บริเวณลานกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยมีนางพรรณี บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธ

พิธีการเริ่มโดยตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครองวางพานพุ่ม จากนั้นประธานพิธี เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนนักเรียน ดญ. นภัทร บุญศรีวงศ์ทอง นำกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี จบแล้วผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

รายการต่อไปเป็นการรำถวายพระพรชุด “ถวายพระพร” โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงอาทิ ดญ.นารดา เมืองดี ดญ. จิรชยา แดงเสริมศิริ,ดญ.นรีพัฒน์ ตันตระกูลวัฒน์,ดญ.อัญมณีธิมาคำ,ดญ.นภธร คมชาญศักดิ์,ดญ.เรณุกา จงวัฒนา,ดญ.ภิรญาตัณมขยกุล,ดญ.ศศิชา หอมสะอาด และการแสดงชุด “เพื่อแม่” ผู้แสดงประกอบด้วย ดญ.ปุญขรัสมิ์ ชัยแปง,ดญ.อธิชา แก้วบุญศรี,ดญ.กัลยาณมิตร ภักดิ์แจ่มใส,ดญ.ชัญญา สถิตทวีกุล,ดญ.ญศิตา จันทร์ราช,ดญ.ภัณฑิลา เดโชดำรงฤทธิ์,ดญ. ปุณณญิณณ์บุณยนิตย์ และ   ดญ.พิมพ์ลภัส เกตุทอง

1.2      เมื่อการแสดงจบแล้ว ตัวแทนนักแสดงได้นำพวงมาลัยดอกมะลิ ไปมอบให้กับแม่กิตติมศักดิ์ พร้อมกับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม และหนึ่งเดียวคือแม่ ซึ่งนักร้องประกอบด้วย ดญ.ปวริศา เรืองฤทธิ์,,ดญ.พราวณภัส ตุลาสืบ,ดญ.อลิสา เชี่ยวธัญญกิจ,ดญ.ณัฐรดา นิลแก้ว,ดญ.เณศรา พึ่งป่า,ดญ.เจสซีก้าพิมสี,ดช.พัชรวัฒน์ รุ่งเรืองศักดิ์,ดช.อริย์ธัช เขตบูรณ์,ดญ,ณภัทร บุญศรีวงศ์ทอง,ดช.นนท์ปวิทฒ์ ตรีชัยวิจิตร,ดญ.สาริศา ลังกาเปี้ย,ดช.สรัญญู ใจจุมปู,ดช.สิรินทร์ ถาวร และนส.ชลินธร บุญประเสริฐ

จากนั้นประธานคณะกรรมการผู้ปกครอง กล่าวความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ พร้อมชมการแสดงของผู้ปกครองจบแล้วมีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นประธานในพิธี และผู้มาร่วมงานได้เปิดกาดหมั้วคัวฮอมภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและบุตรหลาน ได้ร่วมรับประทานอาหาร และเดินซื้ออาหาร ขนม และน้ำดื่มภายในตลาดที่จัดไว้ให้อย่างเหมาะสม และเพียงพอสำหรับบุตรหลานและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้.