หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีคนใหม่เพชรน้ำหนึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ วางแผน 5 ปีบริหารงานสร้างภาพลักษณ์ฟูมฟักให้แข็งแกร่งและมั่นคง

Author by 30/06/14No Comments »

1          เมื่อวันที่ 28 มิ..2557 เวลา 10.00 . โบสถ์เฮ็นรีลูซ มหา วิทยาลัยพายัพ   เขตแม่คาว มหา วิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีแต่งตั้ง ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ คนใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ว่าราชการ .เชียงใหม่,นาย   อะคิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่,ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี .สยาม กรุงเทพฯ ฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย,รศ.นพ.อำนาจ     จงอยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นายกสมาคมศิษย์เก่าม.พายัพ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน,ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

         พิธีนมัสการพระเจ้าเริ่มจาก การบรรเลงเพลงจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ จุดเทียนพิธีโดย อนุศาสก ม.พายัพ จากนั้นมีการรำอวยพรสรรเสริญพระเจ้าจาก นักศึกษาสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี กล่าวพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และขอการทรงนำจากพระเจ้า โดย ศจ.ดร.เอสเธอร์ เวคแมน ผช. อธิการบดีภารกิจศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยดุริยศิลป์ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยมี อ.อายุ นามเทพ เป็นผู้ควบคุม จากนั้นมีพระวจนะพระเจ้าสดุดีบท 23 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ”และเทศนา “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย จบแล้วเป็นพิธีแต่งตั้งอธิการบดี ม.พายัพ ผศ.ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี

หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งตั้งแล้ว ได้เชิญนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่,นายอะคิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่,รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย,และนายกสมาคมศิษย์เก่าม.พายัพกล่าวแสดงความยินดีกับอธิการบดี ม. พายัพหลังจากนั้น เป็นช่วงที่ ผศ.ดร. สมพันธ์ฯ กล่าวสุนทรพจน์พอสรุปว่า ดิฉันและทีมงาน บริหาร มีความมุ่งมั่น การพัฒนาม.พายัพ ให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างประโยชน์ต่อการศึกษาสำหรับเยาวชน  การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 5 ปีนั้น

ได้กำหนดกรอบการทำงานคือ 2 ปีแรกจะเน้นการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมทั้งการเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้ประชาชนรู้จักอย่างกว้างขวาง 2 ปีต่อมาจะเป็นช่วงฟูมฟักที่จะเสริมสร้างให้มหา วิทยาลัยพายัพอยู่ได้และให้เกิดความแข็งแกร่ง และมั่นคงในปีที่ 5 เป็นช่วงเวลาแห่งความเฟื่องฟู โดยมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ผศ.ดร.สมพันธ์ฯ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ,เอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และยังต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร,ระบบสารสนเทศใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย คาดว่าจะใช้งบกว่า 22 ล้านบาทเพื่อให้ นศ.และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้เครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพทั่วทุกเพื่อนที่ของม.พายัพ การปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับ นศ.และบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต อุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปี 2544, จบศิลปะศาสตร์(ดุริยศิลป์)เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.พายัพปี 2522,จบ Master of Arts in Education(Music)Kearneuy State College USA.ปี2523 และ ประกาศนียบัตรหลักสูตร”นักบริหารม.พายัพรุ่นที่ 7″ ปี 2544 จากทบวงมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน ม.พายัพ 33 ปี,เคยดำรงตำแหน่ง ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยดิเรกคุณาภรณ์,และตำแหน่งงานอื่นๆทางสังคมอีกมากมาย.