หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ดาราวิทยาลัยประชุมผู้ปกครอง

Author by 1/06/14No Comments »

thainews180 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

              ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองรับทราบ แนะนำคณะผู้บริหารอาทิ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จัก และรับฟังแนวทางในการพัฒนาสถาบันให้เจริญก้าวหน้า และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา

จากนั้นนางสุชาดา สุภาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน ชี้แจงด้านการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรม การสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ในการทำการบ้าน การขาดเรียน และ นางวิมล ปั้นสวย รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ แนะนำอาคารสถานที่ ภายใน ร.ร.ดาราวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้ทราบ

ด้านการจราจรภายในโรงเรียน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ จึงได้เชิญ ร.ต.อ.สุภาพ จันทะเวียง รองสารวัตรงานจราจร สถานีตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ได้แนะนำเส้นทางการจราจรการเดินทางมา ร.ร.ในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้า เพื่อการเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองแล้ว ได้แยกย้ายไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลาน และได้คัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนของห้องเรียน ในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับงาน และกิจกรรมที่ ร.ร.จัดขึ้นด้านต่างๆต่อไป.