หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชม. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

Author by 2/07/14No Comments »

thainews180         รายงานข่าวจากฝ่าย ปชส. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม .เชียงใหม่ แจ้งว่า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีโอกาสแสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะแล้ว ยังสร้างจิตสำนึกก่อให้เกิดพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

         โดยแบ่งประเภทการประกวดดังนี้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ มี 3 กลุ่มเป้าหมายคือ ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.)และระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.),ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้และประเภทการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเภทนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ ได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเดือนก.ค.2557

รางวัลการประกวดระดับจังหวัด ทีมที่ชนะการประกวดตามประเภท และระดับการประกวด จะได้รับรางวัลดังนี้ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับรางวัลที่ชนะเลิศแต่ละประเภท และระดับการประกวด จะส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป ผู้สนใจส่งใบสมัครผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ก.ค.2557 ได้ที่www.deqp.go.thหรือที่ สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่โทร.053-112725 ต่อ 14.