หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นศ.คณะศึกษาศาสตร์-สื่อสารมวลชนมช.ชนะเลิศระดับภาคประกวดสุนทรพจน์

5   ตามที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการถวายงานผ่านภาษา  “ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร”  โดยดำเนินการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่17 ชิงถ้ว่ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี สำหรับรอบคัดเลือกภาคเหนือนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนิสิต นักศึกษาจาก 15 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือเข้าร่วมการประกวด 30 คน

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่นายกฤษณะ ชมพูวง  คณะศึกษาศาสตร์ และ นส.พิมลรัตน์  พิมลเดชกุล  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับหลักเกณฑ์การพูดครั้งนี้ คณะ กรรมการจะพิจารณา ประกอบด้วย การพูดแบบเตรียมตัว,หัวข้อ “ความดีสติรู้ตัวสามารถเอาชนะความชั่วทั้งมวลชน” ความยาว 6 นาที และการพูดแบบฉับพลันหัวข้อ “ความตั้งใจจริงช่วยให้ทุกสิ่งสำเร็จผล” ความยาว 3 นาที

ผลการตัดสินของคณะกรรมการรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ชนะเลิศได้แก่ นายกฤษณะ  ชมพูวง คณะศึกษาศาสตร์  มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ รองชนะเลิศมี 3 คนได้แก่ นส. พิมลรัตน์  พิมลเดชกุล คณะการสื่อสารมวลชน มช.,นายเจนณรงค์  ร่วมวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, และนายสมชาย ทุนมาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมเชย ได้แก่ นส.อักษิพร  อุมานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษาที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะเป็นผู้แทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศหัวข้อ “โลกสรรเสริญอัจฉริยกษัตริย์ เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย”วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยต่อไป.