หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ชม.นำดอกไม้ธูปเทียนกราบคารวะวันไหว้ครู

Author by 1/06/14No Comments »

1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 เวลา 08.15 น. ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  วิทยาลัยฯจัดพิธีอันสำคัญยิ่ง โดยนักศึกษาทุกระดับชั้นปี นำดอกไม้ธูปเทียนเข้ากราบคารวะวันไหว้ครู เพื่อขอพรและขวัญกำลังใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบความสำเร็จ และ เป็นการแสดงออกที่นักศึกษาทุกคน จะต้องประกอบพิธีที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของล้านนา โดยมีครูอาจารย์รับขันไหว้เป็นลูกศิษย์ที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ และสร้างความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้และมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”

 

โดยมี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี พร้อมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้านายฝ่ายเหนือ คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการครู ศิษย์เก่า -ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูของวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีไหว้ครูแบบสามัญ ครอบครู นาศิลป์   และ        ดุริยางศ์ศิลป์  อีกประการหนึ่งในปี 2557 มีพิธีเพิ่มขึ้นคือ วิทยาลัยได้ทำบุญและเปิดป้ายอาคาร 43 ปีหลังใหม่ เพื่อเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาเพิ่มมาอีก 1 อาคาร

 

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กล่าวว่า ในปี 2557 วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัย โดยบริจาคทุนทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันให้กับนักศึกษา 50 ทุน เป็นเงิน 397,100 บาท และวิทยาลัยฯได้พิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 91 ทุน และอาหารกลางวัน 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 121 ทุน

 

จากนั้น ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่รับมอบทุนจากนายวิชัย กิจมี ผู้แทนคุณตาโม กิจมีและครอบครัว,ดร.ศุภวัตร      ภูวกุล,รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข, ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่,  นางอิสราภรณ์        อิศรางกูร ณ อยุธยา,นางวรรษมนพร จันทวาลย์,              มร.ฮิโทชิ วาทานาเบะ,นางมาริโกะ ชิโนซากิ,นางเอมิโกะ โอซึ,มร.ทาคาชิ คุณเคโกะ คอนโด,นายสุรพงษ์ ไชยมงคล,ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่รุ่นที่ 8,นางแสงอรุณ กสิมา,โรงเรียนอนุบาลลำพูน,สิบตรีอภิโชค ประสพโชควัฒนา ผอ.ร.ร.บ้านน้อย,นางฐิติรัตน์ ขันทอง และ อีกหลายคนที่ได้มอบทุนการศึกษา

 

หลังเสร็จสิ้นการรับมอบเงินแล้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯได้เกียรติบัตรและทุนการศึกษามีดังนี้รางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ ระดับปริญญาตรี 3 ทุนคือ นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิกุล, นส.ศรัญญา ธนะสมบัติ,นายทิวากร สุพรรณ์,ทุนการศึกษาครูมนตรี ตราโมท ด้านเครื่องสายไทย 1 ทุนคือ นส.จุฑามาศ เนตรศิลป์, ทุนการศึกษามูลนิธิคุณครูลมุล ยะมะคุปต์,ครูเฉลย ศุขะวณิช,ครูจำเรียง พุทธประดับ 1 ทุนคือ นส.ช่อเอื้อง รัตนะชัย

 

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น20 ทุนๆละ 3,000 บาทได้แก่ ดช.แสงอาทิตย์ เมืองสันเที๊ยะ,ดญ.กรดาพรรณ คฤหานนท์,ดญ.นิวรินทร์ แซ่พ่าน,ดญ.นภาพร ปูอุตรี, ดช.สรวิศ คำภิชัย,ดช.ชัยธวัช ทิพย์รัตน์, ดญ. อาหลาน ไชยวงค์,ดญ.ตีรณา โพธิสกุล, ดญ.สลิลรัตน์ จันตะวงค์,ดญ.จำลองลักษณ์ รินชุม, ดญ.อารียา อริยะลิขิตกร,ดช.บัณฑิตพงษ์ กังไพบูลย์,ดญ. ณัฐนรี พลเยี่ยม,ดญ.สุดารัตน์ พละวัตร, ดญ.อาทิตติญา ไฝคำ,ดญ.อาริสา ไฝคำ,ดญ.เจนจิรา ศิรินันตา,ดช. วัชราชัย ชาตะโชติ,ดช. ภัทราวุธ ใจสำคัญ, ดญ. บัณฑวรรณ สนธิคุณ

 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ ระดับม.ต้น และม.ปลาย,หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ปี2551 รับ นร.ที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และชั้น,ม.3 เข้าเรียน 8 สาขาวิชาคือนาฏศิลป์โขน,นาฏศิลป์ละคร,ปี่พาทย์,เครื่องสายไทย,คีตศิลป์ไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์สากล,คีตศิลป์สากล ปัจจุบันมี นศ. 809 คน ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 113 คน ปีการศึกษา 2556 นศ.จบหลักสูตรชั้น ม.3 จำนวน 94 คน,ชั้น ม.6 จำนวน 99 คน,ระดับ ป.ตรี 34 คน รวม นศ.จบการศึกษาปี 2556 จำนวน 227 คน ออกประกอบอาชีพรับใช้สังคม เข้ารับราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว.