หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นายก อบจ.เชียงใหม่ให้โอวาทนักศึกษา 1,390 คนที่จบหลักสูตร ให้นำความรู้ ปรัชญาและคำสอนเพื่อสร้างความสำเร็จตนเอง

Author by 8/03/16No Comments »

4              เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2559 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีนาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต,นายฉลวย พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการ,นายศิรภพ เจริญกุศล รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา,นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองให้การต้อนรับ

การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ตลอดจนร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้นักศึกษา ได้มีความรัก และผูกพันกับสถาบัน ที่ได้มีความเพียรพยายามมุมานะขยันอดทน ในการเดินทางสู่เป้าหมาย เพื่อนำความรู้ออกไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก่อนที่จะเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ ผู้แทนนักศึกษาระดับ ปวส.2 ได้มอบผลงานให้กับนายผู้อำนวยการ ส่วนมากเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานโครงงาน ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับรุ่นน้องต่อไป

นายฉลวย พันธ์ทอง ผอ.กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) จำนวน 758 คน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 632 คน รวมทั้งสิ้น 1,390 คน และได้กล่าวถึงการเรียนการสอนว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนระดับ ปวช.และปวส.ในปี 2558 มีนักศึกษาจำนวน 3,464 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่276 คน พร้อมกับสนับสนุนทุนการศึกษาดังนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 803 คน,ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดหลักสูตร 55 ทุน,บุตรบุคลากร 7 ทุน,นักกีฬา ดนตรี 7 ทุน, กัลยาณมิตรเป็นอาหารกลางวัน 42 ทุน

จากนั้นประสิทธิ์ ชูดวง รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เบิกตัวศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ดังนี้ นายวิทยารัตน์ แสนสุวรรณ์ จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นายวรพงศ์ มาลาหวล  จบการศึกษา   ระดับ ปวช.สาขางานยานยนต์ จาก ร.ร.โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อปี 2549 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในรายการ Pro Racing Series Thailand Championship ปี 2014 และ นาย ชลัช กมล ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลังรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรายการนักล่าฝันทรูอะคาเดมี่ แฟนทาเซีย ซีซั่นที่ 11 หรือ ปอนด์ AF 11 ปัจจุบันเป็นศิลปินดารา นักแสดง นักดนตรีวง Sleeprunway

จากนั้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา เรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่นได้แก่ นส.พัชรี ณ พิกุล สาขาการบัญชี,นายอพิรเดชณ์  นำประดิษฐ์ จัดการธุรกิจท่องเที่ยว,นายชนินทร์ พรมฤทธิ์   งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, นายครินทร์ สุขสบาย สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, นส.อาภัสรา สมญาทวี สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม,  นาย ศรายุทธ กิจเมืองแมน สาขางานเทคนิคสถาปัตย กรรม,นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจันทร์ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

นายเกษมสันต์  อินต๊ะสาร  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า, นายเกียรติศักดิ์ นุยานัง สาขางานยานยนต์, นายฐาปนพงศ์ วงศ์จันทร์ตา สาขางานยานยนต์, นส.ไพจิตรา  บุญยืน สาขางานก่อสร้าง, นายกิติพงศ์  มาใจมูล สาขางานก่อสร้าง,นายอากร ทองแป้น สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และนายภานุพงศ์  เหมยสุวรรณ์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษานั้น ที่ผ่านมาได้ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยคือ ความรู้ คู่คุณธรรม ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้    อื่นด้วย

จากนั้นประธานพิธีได้มอบวุฒิบัตรให้นักศึกษาทั้งสองระดับ จนครบ 1,390 คนพร้อมให้โอวาทพอสรุปได้ว่า วิทยาลัยได้รับการยอมรับของสังคมในระดับประเทศ เพราะได้พัฒนาและรักษาคุณภาพ จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีปณิธานสร้างนศ.เป็นคนดี มีงานทำ และมีความสุข ขอให้นศ.ทุกคนจงนำความรู้ ปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม และคำสอนไปพัฒนาและสร้างความสำเร็จแก่ตนเอง อีกประการหนึ่งความกตัญญูขอให้รำลึกถึงผู้มีพระคุณแก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ บิดามารดา สิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดนำเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิต.