หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

นิติศาสตร์ ม.พายัพฉลองครบรอบ 25 ปีมอบทุนนักศึกษา

Author by 16/03/16No Comments »

        thainews180        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมมอบทุนการศึกษากว่า 125 ทุน ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดี คณะนิติศาสตร์ แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์จะครบรอบการสถาปนาคณะฯ 25 ปี ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวอัน ที่มหา-วิทยาลัยพายัพได้สร้างนิติศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต   ที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยความรู้ทางด้านกฎหมาย   เพื่อธำรงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามแบบฉบับของนักกฎหมายที่ดี

โดยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพมากมายทั้งในภาครัฐและเอกชนอาทิ ผู้พิพากษา,อัยการ,นิติกร ทนายความ  ทั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจเรียนที่คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  จึงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ 4 ปี จำนวน 100 ทุน และระดับปริญญาโท 25 ทุน

สำหรับทุนระดับปริญญาตรีนั้น จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาทต่อคน ผู้ยื่นขอทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยระหว่างการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่วนทุนระดับปริญญาโท แบ่ง 2 ประเภทคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะนิติศาสตร์  ม.พายัพ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 40,000 บาท จำนวน 10 ทุน

สำหรับศิษย์เก่านิติศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานที่มีความตกลงร่วมมือกับมหา-วิทยาลัยพายัพ จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 20,000 บาทโดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ขณะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า3.00 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ โทร.053-851478ต่อ 5102 หรือที่ศูนย์รับนักศึกษา ม.พายัพโทร. 053-851478 ต่อ 240,241.