หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

บัณฑิตพัฒนศิลป์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Author by 28/01/16No Comments »

1-1                 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 61 พรรษาวันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฐานะเจ้าภาพในการจัดงาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารจากวิทยาลัยนาฏศิลปจากทั่วประเทศ  คณาจรย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ เป็นชื่อพระราชทานที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย โดยได้โปรดเกล้าฯพระราชทานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2540 นับว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยพระกรุณาธิคุณ และพระปรีชาด้านศิลปะของพระองค์ ได้ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจกับผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการทำหน้าที่อนุรักษ์ สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกและเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 61 พรรษา และเป็นการส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาสู่สาธารณชน สำหรับกิจกรรมที่จัดงานภาคกลางวัน มีการจัดนิทรรศการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จัดนิทรรศการทัศนศิลป์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงาน ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนของวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี,นครศรีธรรมชาน และคณะศิลปะวิจิตร

การจัดนิทรรศการประวัติ และผลงานวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ครบรอบ 45 ปี,การบรรเลงดนตรี คีตศิลป์(ดนตรีในสวน)ของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่งคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ การแสดงวิถีไทย,นาฏศิลป์-ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป ของที่ระลึกจากทุกภาคของประเทศไทย ส่วนภาคกลางคืนมีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จากทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา19.30-23.30น.ของทุกวันที่24-25 ม.ค.2559 จากนั้นประธานพิธีกล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการสืบทอด สร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพัฒนาตนเองขึ้นสู่ชั้นบรมครู ร่วมกันธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย และถ่ายทอดสู่รุ่นหลังต่อไปอย่างมีคุณภาพ.