หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

บุคลากรพยาบาล มช.รับเข็มครุฑทองคำ

Author by 29/04/15No Comments »

2         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ      ได้คัดเลือก นางประไพ อินตา หัวหน้าหน่วยประสานงาน กลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร งานบริหารทั่วไป   สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ เนื่องในวันข้าราชการเรือน ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1เมษายน 2558

นางประไพ อินตา  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตน ชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนผู้ร่วมงานในด้านการพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ต่อตนเองในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาระเบียบวินัย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ในการประสานสัมพันธ์ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ร่วมงาน ตลอดจนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ ดังนั้นในปี 2557 จึงได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำดังกล่าว.