หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลครุฑทองคำ

Author by 1/03/16No Comments »

2           ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อเร็วๆนี้ ปรากฏว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 คนได้แก่ รศ.ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  คณะพยาบาลศาสตร์ ข้าราชการเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ฝ่ายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ผลงานดีเด่น เป็นครูผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ด้านการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม/จริยธรรมแก่นักศึกษา ดำเนินโครงการวิจัย และบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

นายบุญส่ง  ปันทะศรีวิชัย  คณะ เกษตรศาสตร์  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ผลงานดีเด่น มีจิตสาธารณะเป็นแกนนำ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรท่ากว้าง  ผลิตผักปลอดสารพิษส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เป็นผู้อุทิศตนเพื่องานราชการ มีคุณธรรมและจริย ธรรม โดยทั้งสองคน จะเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น มุ่งส่งเสริมและยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการ ที่รับมอบหมายรวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชน ที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ.