หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ปปช.คัดเลือกโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาช่อสะอาดทายาทสุจริต

Author by 26/06/14No Comments »

1           เมื่อวันที่ 25 มิ..2557 เวลา 09.00 . ห้องประชุมของโรงเรียนโกวิทธำรง .เมืองเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ประจำ .เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนและการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปช.ประจำ . เชียงใหม่ และ ..โกวิทธำรงเชียงใหม่ ในโอกาสที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก ปปช.ให้เป็นโรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริต ประจำปี 2557 โดยมี นายสมคิด ยังเยี่ยม กรรมการ ปปจ.ประจำ .เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน,นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผอ.สำนักงาน ปปช. ประจำ .เชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนางนิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

        ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามด้านความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียน, เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน ของ ร.ร.โกวิทธำรงเชียงใหม่ นางนิยดาฯ ผู้อำนวยการกล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้คัดเลือกโรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริต เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนโกวิทธำรงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับ สพม.เขต 34 ในลักษณะการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ ช่อสะอาดทายาทสุจริต จำนวน 6 แห่งได้แก่ โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง เชียงใหม่,โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง, โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว,โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง และโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ทาง ปปช.ประจำ จ.เชียงใหม่ ได้ประสานในการมอบทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริต ประจำปี 2557 จำนวน 20,000 บาท ขึ้นพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สนง.ปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง เชียงใหม่ พร้อมกับมอบธงช่อสะอาด และบันทึกการทำความดี หรือ D-PASSPORT ขึ้นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของทุกฝ่าย

สำหรับวิธีการดำเนินงานนั้น ได้มีการสังเคราะห์กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยกำหนดปัญหาและแนวทางการพัฒนา จากนั้นนำผลการสังเคราะห์มาออกแบบพัฒนารูปแบบการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนคือ

จัดการเรียนรู้สอดแทรกผ่านกระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ และการปลูกฝังของครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร และกรรมการโรงเรียน ครูระดับมัธยมศึกษา 30 คน ผู้ปกครอง 60 คน โดยมี  ผศ.ดร.กานดา ตปนียางกูร และ นายอวยชัย ศรีตระกูล เป็นที่ปรึกษา

นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผอ.สนง. ปปช.ประจำ จ.เชียงใหม่ เผยถึงการจัดโครง การช่อสะอาด ทายาทสุจริตว่า ปัจจุบันนี้การทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ทำลายสังคมไทยมาช้านาน สาเหตุเนื่องจากคนมีอำนาจหน้าที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม เอาแต่ประโยชนพวกพ้อง สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน เยาวชนและประชาชนมีแนวโน้มจะยอมรับการทุจริตมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องสร้างกระแสสังคม ร่วมกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนไทยอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะถูกแทรกซึมและกลายเป็นสังคมคอรัปชั่นในที่สุด

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย การสอนศีลธรรมและคุณธรรมขาดความสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากขึ้น เมื่อเยาวชนโตขึ้นเกรงว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เหมือนคนอื่น การเน้นให้เยาวชนได้พิจารณาหาเหตุผลโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นหนทางนำไปสู่การปรับพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ได้ในอนาคต.