หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ประชุมผู้บริหารระดมความคิดรับนักเรียน

Author by 11/07/14No Comments »

thainews180            นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ. สพม.เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 41 คนเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 9 .. 2557 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ .เมือง เชียงใหม่ โดยมี นส.ปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

          การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบนโยบาย การรับนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน พร้อมกับเสนอแนะหาทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนหาข้อสรุป การวิเคราะห์ วิพากย์ ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ จากการประชุมครั้งนี้พอสรุปได้ว่า ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียน มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ติดตามและดูแลให้จำนวนนักเรียนต่อห้อง มีความเหมาะสม,ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การรีบนักเรียนอย่างหลากหลาย ทำการวิจัยการรับนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยที่ประชุมแบ่งการสรุปการวิเคราะห์ วิพากย์ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่1 นโยบายแนวทางการปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มที่ 2 หากมีการยกเลิกการนำผลคะแนน O-NETใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น ม.4 ,กลุ่มที่ 3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมโดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และกลุ่มที่ 4 การออกข้อสอบของโรงเรียนในการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ให้มีทั้งข้อสอบปรนัย และอัตนัย และการปรับสัดส่วนจาก “รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และรับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ50 เป็น”การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และรับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60.