หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ประธานสถานศึกษายุพราชให้ข้อคิด นร.ยึดมั่นคุณธรรมคิดอ่านตามเหตุผล

Author by 3/03/16No Comments »

      IMG_0392          เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559 เวลา 11.00 น. ดร.เคน สันติธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลาบ้านบานเย็น ของนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “พราว” ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมอาคารนวรัตน์ ภายในร.ร.ยุพราชวิทยาลัย โดยมีนางจันทร์พร ขันตี หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน นางจันทร์พร  เผยว่า เพื่อปลูกฝังความรัก  ผูกพันในสถาบันการศึกษาของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญ/กำลังใจแก่นักเรียนทุกคน ในโอกาสที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยปีการศึกษา 2558 นี้มีนักเรียนที่จบหลักสูตร 617คน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ นร.ที่มีผลการเรียนสูงสุดได้แก่ อันดับ 1 นายกฤตโชค ธิราพืช เฉลี่ย 3.97แผนการเรียนวิทย์-คณิต

อันดับ 2 นส.อภิษฏาฉันทโชติ คะแนนเฉลี่ย 3.96 แผนการเรียนEnglish Program1, อันดับ 3 น.ส.สิราวรรณ จันทร์หอม คะแนนเฉลี่ย 3.83 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -จีน,อันดับ 4 นส.ศิรประภา พรหมมา คะแนนเฉลี่ย 3.77

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์,อันดับที่ 5 นส.กานติมา ปิ่นทิพย์ คะแนนเฉลี่ย 3.57 แผนการเรียนภาษาอังกฤษญี่ปุ่น และอันดับที่ 6 นส.ทับทิม ณ เชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ย 3.49 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส และผลการเรียน

เฉลี่ย 3.85 ขึ้นไปจำนวน 32 คน จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรเป็นลำดับต่อไปจนครบทุกคน

ดร.เคน สันติธรรม ให้โอวาทากับนักเรียนพอสรุปว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พร้อมได้อัญเชิญ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดี ความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่ศึกษามี 3 ส่วนคือวิชาการ ปฏิบัติการ ความรู้คิดอ่าน ตามเหตุผลความเป็นจริง มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ขอให้นักเรียนทุกคนจงมีอุดมการณ์ยึดมั่นในคุณธรรม รักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกต้อง ฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งกายและใจ ตลอดจนคำพูด และให้นักเรียนทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต.

มัลลิกา/รัชดา/สายชล

นิเทศศาสตร์ มร.ชม./รายงาน…