หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเปิดกิจกรรมนิทรรศการแรงบันดาลใจเรียนรู้STEM

3   เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงละครโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ จัดงาน Harris Institute Open House:Inspiring STEM โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)ภายใต้โครงการ Chevron Enjoys Science(TVET)ของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัด การศึกษา และการเรียนรู้ STEM แก่คณะครูและนักเรียน

โดยมี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevion Enjoy Science(TVET)สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของ STEMของคณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา ของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนการจัดแบรมและแข่งขันสะเต็มศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

นายเกรียง  ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานสะเต็มศึกษา    ของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) ตลอดจนการจัดอบรม และแข่งขันสะเต็มศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา,การสาธิตหุ่นยนต์

การสาธิตแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 สาขาแมคคาทรอนิกส์และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ คาดว่าหลังจากนี้ไป จะเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายในการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

จากนั้นที่ปรึกษาของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถาบันฯมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญ และศึกษาสายอาชีพครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมพลังงาน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การให้ความร่วมมือระหว่าง มทร. ล้านนา และร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science:STEM for TVET นับเป็นภาพแห่งความร่วมมือ ที่จะนำไปสู่การจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาจัดการศึกษาในโครงการให้มีคณภาพ       ยิ่งขึ้น

ด้านอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัย และร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีความร่วมมือภายใต้โครงการเชฟลอนนั้น เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจัดการศึกษา และเรียนรู้สะเต็มศึกษาแก่คณะครู นักเรียน เป็นการสร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจแก่ครู นักเรียนเพื่อที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้มีทักษะด้านสะเต็มศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานต่อความเจริญเติบโตของประเทศชาติในอนาคต เป็นเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการเชฟลอนด้วย.