หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุม อ.ก.ค.ศ. เน้นคุณธรรม-จรรยาบรรณใช้อำนาจพอเหมาะ

Author by 30/08/15No Comments »

2        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา(...)กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสัมมนา คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(....) 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมประชุม 523 คน วันที่26 ..2558 เวลา 09.00 . โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะรองประธาน ... เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ...เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ ดร.รัตนาฯ เผยถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อรับทราบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพ ด้านบริหารงานบุคคลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นองค์คณะ บุคคล ที่พร้อมด้วยศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีอนุกรรมการใน ....เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 42 คณะ,....เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 9 คณะ รวม51 คณะ และอ....ที่ ...แต่งตั้งในส่วนราชการ จำนวน 1 คณะรวม 52 คณะ 

พร้อมกับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้อาทิ นายอาวุธ วรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2),นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี,นายฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองกับการบริหารงานบุคคล

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บทบาท/อำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น มีความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาปฏิรูปการศึกษา ที่ยึดหลักมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ ความต้องการทุกภาคส่วน ดูแลส่งเสริม-ยกสถานะครูซึ่งเป็นบุคลากรหลัก ระบบการศึกษาให้มีความสำคัญ กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม มีระบบบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกับย้ำให้ อ.ก.ค.ศ.คิดอยู่เสมอว่า ผู้ที่มาพบเพื่อขอโยกย้ายเป็นบุตรหลาน พี่น้องต้องดูแลควรมีคุณธรรม-จรรยาบรรณ การแต่งตั้งโยกย้ายและพัฒนาครูให้เกิดคุณภาพ อย่างเป็นธรรม อำนาจที่มีอยู่ขอให้ใช้อย่างพอเหมาะ มีความรับผิดชอบ ที่ผ่านมาครูร้องเรียนมาเป็นอันดับ 1 คือการเรียกรับเงิน,อันดับ 2 ลุแก่การใช้อำนาจ ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.เป็นองค์กรเชิงอำนาจ ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาลตัดสิน.