หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคคัดเลือกนักเรียนพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน

Author by 1/09/15No Comments »

3      ายนาวิน สินธุสอาด รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ญี่ปุ่น) จำนวน 30 โรงเรียน มีนายบุญเสริญ สุริยา ผอ...ยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดยมี นร.ระดับชั้น . 4-6 จำนวน 126 คนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่28 .. 2558 เวลา 08.30 . ห้องประชุม ..ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเภทแข่งขันมีการพูดสุนทรพจน์, อ่านออกเสียง,เล่าเรื่องจากภาพ,เขียนตามคำบอก และแข่งขันเปิดพจนานุกรม ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้น ม.4-6 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐานมาแล้วด้านฟัง พูด อ่าน เขียน 4 ด้าน เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์และศักยภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

สำหรับผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้ เปิดพจนานุกรมKanji ชนะเลิศ นายนิธิวัฒน์ ทองมี ร.ร.ปัวจ.น่าน,รองอันดับ 1 นส.ภารดี นิติสุวรรณกุล  ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่,รองอันดับ 2 นส.สุวพร เขียวอิ่ม ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่,ชมเชยมี 2 รางวัล นส.ปรางค์วลี       เพ็ชรหาญ ร.ร.พิริยาลัยแพร่ จ.แพร่,นส.จิราวรรณ กิริยา ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

การพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.5 ชนะเลิศนส.รัชนี นพพัชรารักษ์ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่,รองอันดับ 1 นส.ณภัทร         อัณประยูร ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่,รองอันดับ 2 นส.วิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก,ชมเชย นส.สุทามาศ ทองเอี่ยม ร.ร. อุดมดรุณี จ.สุโขทัย,นายชณภัทร  บงสูงเนิน ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก แข่งขันเขียนตามคำบอกDictation ระดับชั้น ม.4 ชนะเลิศ นส.ปพิชญาคำฮอม ร.ร.พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา,รองอันดับ 1 นายอัครชัย สุทธหลวง โรงเรียนปัว จ.น่าน,รองอันดับ 2 นายเกษม ม่วงมุกข์ร.ร.เฉลิมขวัญสตรีจ.พิษณุโลกชมเชย นส.บัณฑิตา นวลใจ ร.ร.พิริยาลัยแพร่ จ.แพร่,นายศุภากร ชัยยนะ ร.ร.ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

แข่งขันอ่านออกเสียงระดับชั้น ม.5 ชนะเลิศ นส.หทัยภัทร  ฟองสี ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์,รองอันดับ 1 นส.ปราณปรียา ไกรฤกษ์ ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่,รองอันดับ 2 นายณัฐดนัย สุขนันท์ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ. เชียงราย,ชมเชย นส.ปุณยนุช อินทรจิกุล ร.ร.นารีรัตน์แพร่ จ.แพร่,นส.นิศาชล โคตรชมพู ร.ร.จ่านก ร้อง จ.พิษณุโลก

แข่งขันเปิดพจนานุกรม Furigana ชนะเลิศนส.อมรรัตน์ นนท์วิศิษฐ์ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร,รองอันดับ 1 นส.พิมพ์ประภัทร เยาว์ลา ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่,รองอันดับ 2 นายก้องภพ เจริญวงศ์ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่,ชมเชย นายภาณุพงศ์ หาญกิตติมงคล ร.ร. ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง,นายเฌอ นิยมพันธ์ ร.ร. สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพระดับม.4-6 ชนะเลิศ นายสุชัจจ์ วงศ์วาลย์และนส.ณัฐณิชา ดำรงวรวัฒน์ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่,รองอันดับ 1 นายนพทิชญ์ จันดี และ นส.กรรณิกา ธรรมสาร ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย,รองอันดับ 2 นส.อลิชา สังขจันทร์และนายศิลา พัฒนายนต์ชัย ร.ร.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ชมเชย นส.จิรัสยา ผูกขาว และ นส.กฤตธนวรรณ โสจวังกุล ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก และ นส.ภาสุรีย์ อมรเทพอดุล และนส.ณิชกานต์ นันตะกูลร.ร. ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง.