หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผลคัดเลือกนักเรียน สพม.34ตัวแทนแข่งงานวันวิทย์ปี2558

Author by 27/07/15No Comments »

19527_1116769718337975_4023885454545163396_n       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34  จัดกิจกรรมแข่งขันงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นร.ในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน 2 กิจกรรมคือ แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 โรงเรียน 21 คน,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 โรงเรียน 30 คน และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ .ต้น 19 โรงเรียน 20 ทีม,ระดับม.ปลาย  20 โรงเรียน 22 ทีม ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 18-20 ..2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการแข่งขันทั้งสองประเภทมีดังนี้ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่  ชนะเลิศ ดช.รชต ศรีจาย ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,รองอันดับ 1 ดช. ไกรวุฒิ ร.ร.พร้าววิทยาคม,รองอันดับ 2 ดญ. เบญจพร ขยันกิจ ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ วงศ์แว่น ร.ร.พร้าววิทยาคม, รองอันดับ 1 นส.นันทนีย์ คำปันรร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,รองอันดับ 2 นายชัยธวัช มั่นอ่าว ร.ร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศ ดญ.ศรัญญา คำยวง,ดช.วัชรินทร์ หมอเมือง ร.ร.แม่แตง,ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนะเลิศ ดช.ไกรวิทญ์ ประทีปพจน์,ดญ.สุจิตรา วงศ์เทพ ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกส์, รองอันดับ 1 ดญ.กุลฑีรา เมฆิน, ดช.พันธุ์ธัช สาลิกานนท์ ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศ นายณัฐกฤต อ่อนอุทัย,นายนล ศรีวิชัยนันท์ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,รองอันดับ 1 นายวชิรวิชญ์ คำแปง, นายภานุวัฒน์ จำปาโชค ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, รองอันดับ 2 นายกฤติเดช เนตรนันชัย,นส.    สุวนันท์ ถมมา ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนะเลิศ นายชนกันต์ เที้ยธิทรัพย์,นายณัฐวุฒิ ตรีทอง ร.ร.ห้องสอนศึกษา, รองอันดับ 1 นส.ชมพูนุช อุปโยคิน, นส.กุลธิดา ปวงคำ ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และรองอันดับ 2 นายชวลิต ศรีพันธ์ นายภัทรเดช ตานันท์ ร.ร.ปายวิทยาคาร.