หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผลคัดเลือก ผอ.สพม.กลุ่มทั่วไป-ประสบการณ์ 26 คน

Author by 17/07/14No Comments »

thainews180           นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการสรรหา ผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 ..2557นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา(สพม.)    

โดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ กลุ่มทั่วไปมี 12 คนได้แก่ นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร,นายภูมิชน วัฒนะ,นายศังกร รักชูขิ่น,นายมงคลวิทย์ ทาปลัด

นายเสถียร แสนอุบล,ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ปัจจุบัน เป็นรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 มี จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน,นายสมชาย รองเหลือ,นายพะยอม วงษาพูล,นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก,นายธีระวัฒน์  วรรณนุช,นายธนัญชัย สายสุด,และนายทรงศักดิ์  ไชยชมพู

กลุ่มประสบการณ์ จำนวน14 คนได้แก่ ว่าที่ร.ต.เอกวิสาร      ปัญญชุณห์,นายปริญญา ธรเสนา,นายศิริชัย วงศ์พุฒ,นายสมศักดิ์       ทองเนียม,นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน,นายวรวิทย์  พรหมคช,นายภิญโญ จันทรวงศ์, นายเกรียงพงษ์ ภูมิราช,นส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์,นายโกศล ฐานะ,นายอดิศักดิ์ มุ่งชู,นายคำจันทร์ รัตนอุปการ,นายมรกต           กลัดสะอาด และนายทวีศิลป์ สารแสน  ทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้ง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ลงวันที่ 6 พ.ค. 2557.