หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผลแข่งตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด

Author by 25/08/15No Comments »

7       เมื่อวันที่ 22 ..2558 เวลา 10.00 . ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา .เชียงใหม่ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ.1 .เชียงใหม่ จัดแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 21 ระดับจังหวัด มีโรงเรียนในพื้นที่ .เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 170 ทีมแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน90 ทีมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 ทีม

สำหรับสารานุกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 16,30,38 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 15,16 ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันมีจำนวน 99 ข้อ,และ20,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 16,30,32,35,38, และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 15,16,20 ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 150 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 1.30 ชั่วโมง ผลการแข่งขันทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 1-5 ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับภาค ซึ่งกำหนดจะสอบวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ชนะเลิศและรองแต่ละระดับ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษาเท่ากัน

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,500 บาท,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 1,500 บาท,รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทุนการศึกษา 1,000 บาท สำหรับผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 ชนะเลิศ ร.ร.สันป่าสัก        วิทยา อ.แม่แตง,รองชนะเลิศอันดับ1 ร.ร. ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อ.ดอยเต่า,รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม, รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.พิมานเด็กเชียงใหม่ อ.เมือง และรองชนะเลิศอันดับ 4 ร.ร.สันมหาพนวิทยา อ.แม่แตง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ชนะเลิศได้แก่ ร.ร.บ้านสันทรายคองน้อยอ.ฝาง,รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง,รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.มาร์มาร่าวิชัยวิทยา อ.เมือง,รองชนะ เลิศอันดับ 3 ร.ร.วารีเชียงใหม่ อ.เมือง,รองชนะเลิศอันดับ 4 ร.ร.เชียงดาววิทยาคม อ.เชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศไดแก่ ร.ร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย,รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.ขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม,รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.บ้านวนาหลวง อ.ปางมะผ้า สำหรับการแข่งขันระดับภาค คณะกรรมการได้กำหนดเอาวันที่ 14 พ.ย.2558 ซึ่งจะมีผู้ที่ชนะรอบระดับจังหวัดอันดับที่ 1-5 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน,จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.ตาก,และ จ.กำแพงเพชร ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศลำดับต่อไป.