หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผอ.อาชีวศึกษา ชม.ให้โอวาทนักศึกษาจบหลักสูตร “รักษาความดี ใช้ความรู้ในทางสุจริตตั้งใจปฏิบัติงาน”

Author by 14/03/16No Comments »

4           วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,055 คน ที่เรียนจบหลักสูตร

นางสุพิศ ยางาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส.2 จำนวน 1,039 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสาวระวีวรรณ  วุฒิยศ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู,สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานจำนวนมาก

นส.ระวีวรรณ วุฒิยศ เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน ที่มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษา ตามเป้าหมายของตนเองและผู้ปกครองได้สำเร็จ

นอกจากนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาทุกคน ที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการ หรือตลาดแรงงานตามที่คาดหวังไว้ หรือบางคนต้องการไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,055 คน มีดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 548 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) จำนวน 507 คน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยฯได้เปิดสอน 2 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชาคือ บริหารธุรกิจ,วิชาคหกรรม,ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษานั้น วิทยาลัยฯได้เพิ่มความมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งการประเมิน V-NET สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังได้มุ่งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สากล” และภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา สู่นานาชาติ” ตลอดจนวิทยาลัยได้จัดโครงการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เป็นคนที่สมบูรณ์อีกมากมายอาทิ

นอกจากนี้มีโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย,การอบรมบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนงานองค์การวิชาชีพ และชมรม,การปฐมนิเทศนักศึกษา,เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาพอเพียง, โครงการ To Be Numbe one, โครงการปันน้ำใจพี่ช่วยน้องสู่ชนบท ทั้งหมดได้มีการประเมิน รายงานการประเมินตนเอง  และนำผลการประเมิน มาพัฒนาการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วย

โอกาสนี้นางสุพิศ ยางาม ผอ. ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาพอสรุปว่า ขอให้นักศึกษาทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จงรักษาคุณงามความดีให้เหนียวแน่น มีความมั่นใจในการครองตน ครองคน และครองงาน ให้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากครูอาจารย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง มีความเพียรพยายาม ตั้งใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง และเชื่อแน่ว่านักศึกษาทุกคน จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ราบรื่น ประสบแต่ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป.