หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถาปัตย์มช.เยือน เมียนมาร์สานด้านวิชาการ

Author by 9/01/16No Comments »

             thainews180 ผศ.ดร.ชาญณรงค์  ศรีสุวรรณ  คณ บดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์  รองคณบดีและคณะ ได้สานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกลุ่มอาเซียน เพื่อขยายความร่วมมือ ตามโครงการ Studio Asian ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 มหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมาร์ ที่อยู่สาขา สถาปัตยกรรม   โดยเข้าพบกับผู้บริหาร Mandalay Technological University ณ เมืองมัณฑเลย์มี Professor Dr.MyintThein อธิการบดี คณาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ โอกาสเดียวกันคณะ มช.พบผู้บริหาร Yangoon Technological University เมืองย่างกุ้งมี Professor Dr.AyeMyintอธิการบดี ให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นหลักในการาเจรจาความร่วมมือ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้แก่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ สาขาสถาปัตยกรรม โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.ได้เสนให้ทำข้อตกลงเพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่3 ระดับปริญญาตรี วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เดินทางไปศึกษาและร่วมทำเวิร์คช๊อป ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม กับนักศึกษาของทั้ง 2มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่คณะได้เริ่มดำเนินการแล้ว กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ประเทศลาว,ม.เว้ประเทศเวียตนาม และ ม.Royal Academy of Fine Art ประเทศกัมพูชา ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการไปเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการขยายความร่วมมือไปสู่กลุ่มประเทศอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมให้นศ.ได้เรียนรู้กับสถาปนิกในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น.