หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารเทคโนเอเชียย้ำ นศ.จบหลักสูตรควรเรียนรู้เป็นคนดีมีคุณธรรม

Author by 2/03/16No Comments »

6 copy      วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ.เมือง เชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) รุ่นพัฒน์รพี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอริยวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานในพิธี และนส.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผอ.กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมงานงานอาทิ    พ.ต.อ. ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง,พ.ต.ท.จำเริญ สุทธิเนียม รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.หนองหอย,นายประสิทธิ์ บัวเดช ผอ.สาธารณสุข      เทศบาล ต.หนองหอย,นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางาน จ. เชียงใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตรครั้งนี้

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ในวาระที่นักศึกษาเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.เป็นรุ่นที่ 18 มีชื่อว่า”พัฒน์รพี” หมายถึง ดวงตะวันที่เจริญรุ่งเรือง พิธีการเริ่มเวลา 10.30 น. ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย จำนวน 43 คน จากนั้นจึงเบิกตัวนักศึกษา ที่เรียนสำเร็จหลักสูตรทั้งสองระดับ   เข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน        277 คน

สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ อาทิได้แก่ นายมงคล คำป๊อก นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.2 ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558,รางวัลเหรียญเงินสาขาระบบอัตโนมัติ ทางอุตสาหกรรม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ปี 2558,

รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2558 ของ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่,รางวัลชนเลิศ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ปวส./อุดมศึกษา,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ผลงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาวบ้าน”ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ โครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานรอบชิงชนะเลิศ

นายศิวกร  กรแก้ว นักศึกษาสาขางานช่างยนต์ ระดับ ปวช.3 ชนะเลิศเหรียญทอง สาขาเทคโนโลยียานยนต์ จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง,เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558 ของสมาคม ร.ร. เอกชน จ.เชียงใหม่,เป็นหนึ่งในทีมนักศึกษาช่างยนต์ ทีมเทคนิคยานยนต์ Asia Yamaha Exciter Team ที่เข้าร่วมแข่งขันYamaha Moto Challenge 2015 จัดโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด,รางวัลชนะเลิศระดับประเทศผลงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาวบ้านการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการคนไทยใส่ใจการใช้พลังงานรอบชิงชนะเลิศและยังมีอีกหลายคน ที่มีผลงานโดดเด่นระดับจังหวัด ประเทศ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ที่ไม่สามารถระบุไว้จนครบหมดทุกคนได้

จากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทพอ สรุปว่า ขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษารุ่นพัฒน์รพีทุกคน ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ได้ผ่านการอบรมกระบวนการคิด ปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสา เป็นผู้ผ่านการฝึกฝนฝีมือ และทักษะในวิชาชีพ ความรู้ และความสามารถในการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมอันกว้าง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ขอย้ำว่าสิ่งที่ได้รับมาจากการศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตนเอง ฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จงมีความภาคภูมิใจในเกียรติตนเอง สถาบัน วิชาชีพ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ประกอบอาชีพด้วยใจรัก พัฒนาฝีมือ ขยันหมั่นเพียร เพื่อนำพาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป.

มัลลิกา/รัชดา/สายชล

นิเทศศาสตร์ มร.ชม./รายงาน…