หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

พระหฤทัยจัดสานสรรค์วันครู

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180               เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสานสรรค์วันครู ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน โดยมีบาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์  เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย,สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมงานด้วย

จากนั้นประธานพิธี มอบรางวัลให้กับครูแต่ละประเภทดังนี้ ครูสอนนาน 35 ปี จำนวน 5 คน,ครูสอนนาน 30ปี จำนวน 1 คน,ครูสอนนาน 25 ปี จำนวน 11 คน,ครูสอนนาน 20 ปี จำนวน 15 คน,ครูสอนนาน 15 ปี จำนวน 3 คน,ครูสอนนาน 10 ปีจำนวน 6 คน,ครูดีศรีสถาบัน 6 คน,ครูดีเด่น 4 ประเภท 4 คน,ครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน 3 คน,ครูผู้รับรางวัลคุรุสดุดี 1 คน

ครูผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 8 คน,ครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนา 2 คน,ครูต้นแบบระบบการเรียน Learn Education 1 คน,ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ 1 คน,ครูแสนดีจากม.ศรีปทุม 1 คน,ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา จ. เชียงใหม่  3 คนและครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 1 คน จากนั้นมีการแสดง 1 ชุด และนางจินตนา ทองเรือง ผู้แทนครูกล่าวคำขอบคุณ และประธานในพิธีให้โอวาท เป็นเสร็จพิธี.