หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรางวัล โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

Author by 1/09/21No Comments »

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรรางวัล โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้แทน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรรางวัล ที่ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับสถาบันเครือข่าย และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตามโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Smart Gen Smart Media)

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1. ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา(ที่ปรึกษาโครงการ) -คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) -ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนสถาบัน (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)

2. อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา (รองประธานโครงการ) อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

3. ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้แทนสถาบัน(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่)

4. พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร , ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร และผู้แทนสถาบัน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา) ❇️รางวัลสื่อสร้างสรรค์ Smart Gen Smart Media

5. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : Check Sure Share มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ -นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา -นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา -นายสมเหน่ ลุงสวย -Mr.Harka Magar

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน : คิดสักนิด ชีวิตจะดีขึ้น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ -นายมหาสมุทร แรกข้าว -นายฐิติกร ปุ๊ดหน้อย

7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน : ผู้เสพข่าว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา -นางสาวพิไลวรรณ ประจักษ์พนา ❇️รางวัลชนะเลิศเขียนดีมีรางวัล หัวข้อ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน”

8. รางวัลชนะเลิศ – นางสาวสุวรา นวลไพรขจีวงษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – นางสาวณัจฉรียา เป็งสา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – นายเดชกฤษ ธนูทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ❇️ส่วนเกียรติบัตรยกย่อง ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ คือ

11. นางสาวนีร ตาจุมปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่