หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มงฟอร์ตจัดพิธีไหว้ครู-แต่งตั้งคณะกรรมการ

Author by 16/06/15No Comments »

5       ภราดา ดร.อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 มิ..2558 ลานจามจุรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์   ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนให้เป็นเยาวชนที่ดีของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย

พิธีเริ่มโดยประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เรียน จากนั้นนายทศพร กุยปวง ผู้แทนนักเรียนกล่าวนำคำไหว้ครู,นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียนปี 2557 นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานธูปเทียนดอกไม้ กราบคารวะครูตามลำดับ และร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม” โอกาสนี้ นางเยาวนิจเนตรศุขำ ผู้แทนครูกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในพิธีไหว้ครู ได้ประทับใจอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงามงาม สร้างความรัก ศรัทธา เชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้รับศึกษาเล่าเรียน มีความมั่นใจในคำว่าศิษย์มีครู

นอกจากนี้โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ได้จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกิจกรรม ในส่วนของนักเรียนให้เรียบร้อยไปด้วยดี อีกทั้งเพื่อเป็นการประสานงาน จัดการศึกษา กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558พร้อมกันนี้ นายก้องภพ พรายจันทร์ ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ได้ส่งมอบธงโรงเรียนให้แก่นาย กฤตภาส  กุลชาติชัย ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558ต่อไป

สำหรับปีการศึกษา   2557 มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ โรงเรียนได้มอบรางวัลแหวนทองคำให้แก่ นางสุพัตรา สุวรรณนารี ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี,นางนภัสวรรณ กันตาคม,นส.พรนับพรรณ ปันตี,นางสุพรรณี สายนำทาน,นางอัญชลี เตริยาพิรมย์,นายไชยวัฒน์ บุญเลิศ,นางวันเพ็ญ สุขเกษม,นางศรีพรรณ ปัญญายศ,และนางสมรัก ปริยะวาที ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน ทุกคน.