หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มงฟอร์ตจัดวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์รำลึกมรณกรรมครบ 299 ปี

Author by 10/05/15No Comments »

1   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ เนื่องในโอกาสรำลึกถึงการมรณกรรม ครบรอบ 299 ปี ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นวีรบุรุษธรรมทูตผู้เจริญชีวิตเพื่อผู้อื่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ภราดาดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน จัดพิธีวจนกรรมสดุดีแก่นักบุญหลุยส์ ที่ถึงแก่กรรมครบ 299 ปี เป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษธรรมทูตผู้เจริญชีวิตเพื่อผู้อื่น ที่ผ่านมาได้อุทิศกาย และใจเพื่อมุ่งสรรสร้างทางธรรม และความสุขสันติขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง ต่อพระแม่มารี และวางรากฐานการศึกษาแก่เด็ก โดยมีคณะภคินีและคณะภราดามาช่วยดูแล นับเป็นมรดกที่นักบุญหลุยส์ได้มอบไว้ ก่อนที่จะพักหลับไปในสันติสุขของพระเจ้า

ดังนั้นในวาระนี้ คณะผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันน้อมรำลึก เหลียวหลังมองมรดกที่บรรพชนได้สร้างไว้ และมอบส่งผ่านจากนักเรียนแต่ละรุ่น สู่อีกรุ่นด้วยความภาคภูมิใจ และน้อมนำมาประยุกต์เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น ผลที่ได้รับจากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงความยั่งยืนที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนในอนาคต ที่จะยืนหยัดในโลกสากลอย่างสง่างาม

ผู้อำนวยการ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมา พันธกิจจัดการศึกษา เพื่อเยาวชนของบรรพชนคณะเซนต์คาเบรียล ได้กระจายสู่ภูมิภาคที่เชียงใหม่ครั้งแรก และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2476 โดยมีภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก อาศัยเรือนไม้ข้างวัดพระหฤทัยทำการสอนชั่วคราว เริ่มแรกมีนักเรียน 22 คน เพียงชั่วเวลากว่า 1ปีโรงเรียนได้ย้ายไปสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ไม่ไกลจากที่ตั้งเดิม อาคารเรียนหลังแรกถูกก่อสร้างขึ้น พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 116 คน โดยย้ายเข้าสู่สถานที่ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2476

แม้จะเป็นโรงเรียนซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ แต่ด้วยความเอาใจใส่ทำให้ชื่อเสียงด้านวิชาการ และจริยธรรมอย่างใกล้ชิด ของคณะภราดาจึงทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่หล่อหลอมทางวิชาการของกุลบุตร กุลธิดาของชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง มาโดยตลอดจำนวนนักเรียน จึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ วันที่ 21 เมษายน 2489 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะ

ในขณะที่ภารดาเซราฟิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิการ มีการก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนมัธยมปลาย ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้ ผนวกกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดการก่อสร้างอาคารขึ้นอาทิ มารีย์ในปี 2496 โรงอาหารขนาดใหญ่ในปี 2497 และอาคารมงฟอร์ตในปี 2500 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน ของแผนกประถมขึ้น ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ย่านถนนช้างคลาน และได้ย้ายนักเรียนชั้นประถม ไปเรียนเมื่อปีการศึกษา 2513 สมัยภราดาอิลเดอฟองส์ มาเรีย เป็นอธิการ ประกอบด้วยอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารประกอบอีก 2 หลัง

ภราดร ดร.อนุศักดิ์ฯ กล่าวต่อไปว่า วันที่ 16 กันยายน 2526 คณะเซนต์คาเบรียล โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะฯ ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติดำริในการก่อสร้างโรงเรียน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ถนนมหิดลในสมัยที่ภราดา ดร.บัญญัติ โรจนารุณ เป็นอธิการ การก่อสร้างโรงเรียนได้ดำเนินมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีจึงแล้วเสร็จ และได้ย้ายนักเรียนแผนกมัธยมทั้งหมดมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528

2     จะประกอบด้วยอาคารหอประชุม อาคารเรียน 3 หลัง ตั้งชื่อตามนามของอดีตภราดาธิการ นอกจากนี้ยังมีอาคารห้องสมุด 1 หลัง ส่วนต้นไม้ประดับและไม้ยืนต้นที่สวยงามทั้งหมดเป็นผลมาจากความเพียรพยายามเอาใจใส่ของภราดาอังเดร เกเก็ง และคณะครูตลอดจนนักการ ตลอดเวลา 30 ปี ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันสั้นแต่นับได้ว่า เป็นช่วงเวลาของ 3 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้เป็นผลจากการเก็บเกี่ยวมรดก ของบรรพชนในอดีตผสานกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ที่ก้าวล้ำทันสมัยมาเป็นลำดับ

ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้อำนวยการ คนที่ 18 ปัจจุบันคือ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ได้ผนวกเข้ากับความตั้งใจอันดีและความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งหมดทั้งมวลจึงเปรียบเสมือนรากร่วมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนำพาผู้เรียนไปสู่ความเป็นสากล ทุกสิ่งที่ผ่านมาก็เพราะพระเมตตา ตลอดจนพระพรมากมาย ที่โปรดประทานให้แก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป.