หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มงฟอร์ตมัธยมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่

Author by 9/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2555 เวลา 13.30 น.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดงานเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ ประจำปี 2554 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ร.ร. มงฟอร์ตวิทยาลัย มี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล   ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้มีหัวหน้าหน่วยราชการภาครัฐ-เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า,สมาคมผู้ปกครอง-ครู คณาจารย์ นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

พิธีเริ่มโดยผู้แทนนักเรียน อัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เข้าสู่หอประชุมเซนต์โยเซฟและนำไปประดิษฐานบนเวที นักศึกษาวิชาทหารทำความเคารพ จากนั้นโรงเรียนได้เปิดวีดิทัศน์”ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทานจบแล้ว ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดกรวยดอกไม้เพื่อถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผอ.อัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2555 ณ ศาลาดุสิตดาลัย กรุงเทพฯ ขออัญเชิญเพียงบางตอนข้อความว่า “การศึกษานับเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่ง ในการสร้างพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง

ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาที่ดีนั้น นอกจากจะทำให้บุคคลมีวิชาความรู้เพียงพอ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณสมบัติที่สำคัญด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมความประพฤติ ความฉลาดรู้ในเหตุผล ความมีวิจารณญาณ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเห็นสำหรับการพัฒนาบ้านเมืองด้วย ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้มากขึ้น แล้วมุ่งจัดการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมทุกด้าน”

จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จบแล้วชมรมดนตรีไทย และชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แสดงรำอวยพร และการแสดงขับร้องประสานเสียง โดยคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน 2 เพลง จากนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีว่า ในนามของข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้ ขอให้รักษามรดกอันล้ำค่านี้ให้ยาวนานสืบไป

จากนั้นภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผอ.กล่าวขอบคุณความว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงาน จนประสบผลสำเร็จ นำชื่อเสียงของโรงเรียนออกสู่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งที่3 เป็นผลมาจากการทำงานที่เข้มแข็ง ความสามัคคีของทุกฝ่าย ที่ส่งเสริมสนับสนุน รางวัลถือเป็นรางวัลเกียรติยศ คุณงามความดีนี้ไว้ให้ถาวรตลอดไป ต่อไปจะต้องช่วยกันทำให้สถาบันแห่งนี้ พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ต่อไปการทำงานมิใช่เพื่อรางวัลนี้เท่านั้น ต้องสร้างสังคมประเทศชาติให้เกิดความรัก สามัคคี สันติสุข เกิดความเจริญก้าวหน้าทุกด้านตลอดไป.