หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.ทำบุญคล้ายวันสถาปนา-มอบโล่และรางวัลช้างทองคำผลงานดีเด่น

Author by 30/01/16No Comments »

3                เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญทางศาสนา คล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลังเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาแล้ว พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงาน พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2558 แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย กิจการนักศึกษา,บริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการ วิจัยและปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์ดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา และดีเด่นด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ต้องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาที่ได้เสียสละเวลาแรงกายทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ สำหรับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2558 มีดังนี้ อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ได้แก่ ศ.นพ.วรวิทย์เลาห์เรณู ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาได้แก่ ดร.พญ. วรลักษณ์ สัปจาตุระ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ แพทย์ศาสตร์,อาจารย์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกในด้านความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้ มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่เข้ารับรางวัลช้างทองคำ ได้แก่ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร สาขาววิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ แพทยศาสตร์, รศ.ดร.ณัฐาโพธาภรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

รางวัลช้างทองคำ นักวิจัยดีเด่นได้แก่ รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์, และ รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณะเทคนิคการแพทย์,และรศ.ดร. สุพล อนันตา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์,รางวัลช้างทองคำ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และ ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์,รางวัลช้างทองคำ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นได้แก่ นายจตุรงค์ พวงมณี กลุ่มด้านบริการ คณะเกษตรศาสตร์, นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สำนักหอสมุด

การประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ” จำนวน 3 คนได้แก่ ศ.ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์,ศ.ทพ. ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ คณะทันตแพทยศาสตร์, ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ คณะแพทยศาสตร์,อาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” จำนวน 6 คนได้แก่ ศ.ดร.ดำเนิน กาละตี คณะ เกษตรศาสตร์,ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ คณะ เกษตรศาสตร์ ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน คณะ แพทยศาสตร์,ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน คณะแพทยศาสตร์,ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะ แพทยศาสตร์ และ ศ.ดร..พศิน แตงจวง คณะ ศึกษาศาสตร์

การมอบกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์,ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,รศ.ไพรัช  ตระการศิรินทร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐ       ประศาสนศาสตร์,รศ.ดร.รัชนี ทองสุขดี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์,ผศ.ดร.รัขชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์,ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.สาธิต คณะศึกษาศาสตร์,รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์,ผศ.ดร.ยศธนาคุณาทร รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน หน.ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช,ผศ,ดร.กมล งามสมสุข หน.ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรเกษตร คณะเกษตร ศาสตร์,ผศ.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ หน.ภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์,รศ.พัชรา ตันติประภา หน.ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ,ผศ.นพ.ชุมพล สกลวสันต์ หน.ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้บริหารที่ครบวาระ แต่ยังไม่ได้นำเสนอข่าวจะติดตามมาแจ้งให้ทราบต่อไป.

นส.มัลลิกา/นส.รัชดา/นส.สายชล/

นศ.ฝึกประสบการณ์ มร.ชม./รายงาน..