หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช. พัฒนาครั้งใหญ่ ปรับปรุงถนน-ทางเท้า-ทางจักรยาน-ภูมิทัศน์

Author by 19/04/16No Comments »

รูปภาพ3                “ขออภัยในความไม่สะดวก”

เป็นป้ายประกาศที่ผู้สัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พบเห็นทั่วไปในขณะนี้ โดยเฉพาะบนเส้นทางสายหลักจากถนนช่วงประตูเข้าด้านชลประทานถึงหอนาฬิกา ถนนช่วงหอนาฬิกาถึงแยกหอพักนักศึกษาชายอาคาร 5 และต่อเนื่องถึงแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้ถนนของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความพึงพอใจและปลอดภัยในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความเขียว สะอาด และยั่งยืน (Green and Clean Sustainability University)ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งสิ่งปลูกสร้าง ระบบนิเวศฯ ภูมิทัศน์ รวมถึงการปรับถนนเส้นทางหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการใช้จักรยาน รถไฟฟ้า และถนนคนเดิน ตลอดจนจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจร สร้างความมั่นใจแก่สมาชิกชุมชนมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรยศ ปฏิบัติการแทนอธิกาบดีในงานฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า มหาวิทยาเชียงใหม่มีการเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็ว การจัดการศึกษาและการให้บริการต่างๆ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการได้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถนนภายในมหาวิทยาลัย เริ่มคับแคบไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการใช้พาหนะประเภทอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานหรือรถโดยสารที่มหาวิทยาลัยประสงค์

รูปภาพ1         ใคร่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้พาหนะร่วมกัน หรือพาหนะที่ปราศจากก๊าซมลพิษ แทนพาหนะที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในตามปกติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาถนนวงแหวน ทางเท้า ทางจักรยาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีเส้นทางเริ่มจาก สามแยกศูนย์วิจัยข้าว (ปตท.) ไปสู่หอนาฬิกา สี่แยกคณะสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหอพักนักศึกษาชาย 2 หอพักนักศึกษาชาย 7 ตลาดร่มสัก ไปสู่คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ วงเวียนไปรษณีย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารเคมีอุตสาหกรรม ไปสู่สนามเทนนิส ผ่านหอพักนักศึกษาอาคาร 40 ปี ไปครบรอบที่สามแยกศูนย์วิจัยข้าว

ทั้งนี้ จะได้สร้างทางจักรยาน และทางเดินควบคู่ไปกับถนน วงแหวนดังกล่าว อีกทั้งจะได้สร้างวงเวียนกำกับการจราจรใหม่ ณ แยกคณะบริหารธุรกิจเดิม เพื่อลดอุบัติเหตุ

ถนนวงแหวนที่สร้างขึ้นจะช่วยลดปริมาณการจราจรที่ต้องผ่านพื้นที่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น อ.มช. สวนปาล์ม สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์ ลง โดยผู้สัญจรสามารถเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ถนนวงแหวนแทน โดยการดำเนินงานจะมุ่งให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม เพื่อให้พร้อมก่อนเข้าปีใหม่ 2560

ผศ.ดร.ณัฐ-วรยศ2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรยศ ได้กล่าวย้ำถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่แม้จะสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ก็มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีผลกระทบให้น้อยที่สุด โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ และความต้องการใช้พื้นที่

ดังนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้เดินทางสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย และยินดีรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบผังการจราจรที่ดี รวมถึงการให้บริการและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อไป.