หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.รับนักศึกษามากกว่าทุกปี รองรับเวที AEC

Author by 20/12/14No Comments »

นพ-นิเวศน์ นันทจิต copy     มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 กว่า 9,400 คน มากกว่าทุกปี โดยกระจายสู่วิทยาเขตหลายพื้นที่ หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเปิดสอนอีก 6 หลักสูตรรองรับเวที AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ในการแถลงข่าวประจำปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะผู้บริหารนำโดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ทางด้าน ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน 20 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 9,423 ที่นั่ง ประกอบด้วยการรับนักศึกษาจากโควตาภาคเหนือ จำนวน 4,059 ที่นั่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนจำนวน 2,724 ที่นั่ง และระบบ Admissions จำนวน 2,640 ที่นั่ง

โดยแยกเป็นโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 4,059 ที่นั่ง ซึ่งจะสอบ ณ สนามสอบ 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 นี้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 8 มกราคม 2558 ทาง www.reg. cmu.ac.th โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่คณะ/สาขาวิชา ดำเนินการับสมัครเอง จำนวน 1,580 ที่นั่ง และส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครตรง จำนวน 19 โครงการจำนวน 1,144 ที่นั่ง ประกอบด้วย   1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 632 ที่นั่ง 2. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะสู่ชุมชน)จำนวน 11 ที่นั่ง 3. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 44 ที่นั่ง 4. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนจำนวน 3 ที่นั่ง 5. โครงการนักคิดเพื่อสังคมจำนวน 13 ที่นั่ง

6. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนาจำนวน 5 ที่นั่ง 7. โครงการสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมจำนวน 15 ที่นั่ง 8. โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบทจำนวน 10 ที่นั่ง 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชนจำนวน 15 ที่นั่ง 10. โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์จำนวน 3 ที่นั่ง 11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน(วมว.)จำนวน 51 ที่นั่ง 12. โครงการเด็กดีมีที่เรียนจำนวน 88 ที่นั่ง 13. โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จำนวน 22 ที่นั่ง 14. โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์  จำนวน 15 ที่นั่ง 15. โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาพิการ จำนวน 49 ที่นั่ง 16. โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม จำนวน 15 ที่นั่ง 17. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(คัดเลือกพร้อมโควตาภาคเหนือ) จำนวน 57 ที่นั่ง 18. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(คัดเลือกพร้อมโควตาภาคเหนือ) จำนวน 36 ที่นั่ง 19. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คัดเลือกพร้อมโควตาภาคเหนือ)จำนวน 60 ที่นั่ง

ระบบ Admissions มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษาจากระบบ Admissions จำนวน 2,640 ที่นั่ง ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ได้แก่ วิชาO-NET จะดำเนินการสอบในวันที่7-8กุมภาพันธ์ 2558 วิชาGAT/PAT ครั้งที่ 1/2558จะดำเนินการสอบในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557และวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558จะดำเนินการสอบในวันที่ 7-10 มีนาคม 2558ดูกำหนดการและรายละเอียดได้ทางwww.niets.or.th สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะดำเนินการรับสมัคร Admissions ในวันที่ 10-17 พฤษภาคม2558ดูกำหนดการและรายละเอียดได้ทางwww.cuas.or.th

นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. คณะ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 คน 2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 คน 3. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 102 คน 4. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 25 คน 5. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 25 คน 6. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 40 คน  จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย 62 คน และคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 238 คน.