หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เจ้าภาพประชุมวิชาการอาเซียนบวก3

Author by 29/02/16No Comments »

2 copy        เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ นายไมตรี อินทสุต  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อาเซียนบวก 3 (ASEAN+3) ภายใต้หัวข้อ” สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีนายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพงษ์รักษ์ ศรีบัญฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้และเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการริเริ่มการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ     นำเสนอผลการศึกษาและการปฏิบัติการรายงานทางวิชาการของแต่ละประเทศ พัฒนาเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบวก 3 ทั้งด้านจัดสภาพแวดล้อม ในระดับชุมชนและเมือง ที่มีความปลอดภัยเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะต่างๆ จัดสถานที่เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบบริการที่จำเป็นและความสำคัญ ตลอดจนสร้างภูมิปัญญาด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เป็นนวัตกรรมความคิดริเริ่มของชาวบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านสภาวะแวดล้อมบุคคล ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านสภาวะแวดล้อมบุคคล และด้านสภาวะแวดล้อมทางสังคม และทางกายภาพ

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม   มาจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3  สำหรับกลุ่มอาเซียนมีประเทศละ 2 คนได้แก่ ประเทศบรูไนกัมพูชา,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,เมียนมา, เวียดนาม,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์และประเทศไทย สำหรับอาเซียนบวก 3ได้แก่ จีน,เกาหลีและประเทศญี่ปุ่น,ผู้แทนจากเลขาธิการอาเซียน และเจ้าหน้าที่ 2 คน ผู้แทนจากประเทศไทย 44 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน

รูปแบบของการจัดประชุม วันแรกเป็นการบรรยายความก้าวหน้า การดำเนินงานแต่ละประเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ บรรยายองค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วันที่สอง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานและดูตัวอย่างการทำงาน หรือต้นแบบที่ดี และในโอกาสนี้ นายไมตรี อินทสุต ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า จะเป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยจะนำไปสู่การส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุของอาเซียนในอนาคต.

                                              ภาคภูมิ/นนธวัช นักศึกษาฝึกประสบการณ์                                               

ภาควิชานิเทศศาสตร์/มร.ชม. รายงาน……