หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เดินหน้า ตามพันธกิจไทยแลนด์ 4.0 เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11

Author by 25/07/16No Comments »

160725150934      มช.เดินหน้า ตามพันธกิจไทยแลนด์ 4.0 เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2559 ที่ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อว่าMOOC and Innovation for Future  Learning เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา และนักออกแบบสื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC รวมถึงแนวคิดและทักษะด้าน ICT ที่ครอบคลุมนวัตกรรมการสอน ทฤษฎี หลักการ กรอบแนวคิดและรูปแบบวิธีการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปและเพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา   และนักออกแบบสื่อได้ร่วมปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะด้าน ICTโดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ    ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผอ.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทางด้านการศึกษาทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ จาก เว็บ New Media, Social Media ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในยุคปัจจุบัน และเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาในประเทศไทย คือ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน เป็นรูปแบบของการศึกษาแบบใหม่ เป็นการตอบโจทย์การขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต และเป็นการขยายขอบเขตของระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเดิม ๆ ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละครั้ง โดย MOOC พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้เรียนจำนวนมาก(หลายร้อยคนขึ้นไป) และ ไม่ได้มีการจำกัดอยู่ในเฉพาะสถาบันการศึกษาใดสถาบันการศึกษาหนึ่งแต่เป็นการเปิดกว้างแก่ผู้สนใจทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัยในการเข้าถึงการเรียนการสอน แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงไว้ให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนที่อยู่บนระบบมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะ วิดีโอที่มีคุณภาพ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังที่กล่าวมาจึงได้ร่วมดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน อีเลิร์นนิ่งขึ้น (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 11) ภายใต้ชื่อว่า MOOC and Innovation for Future Learning หรือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนผ่าน MOOC รวมถึงประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อยกระดับและการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการยกระดับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตการจัดงานในครั้งนี้  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จาก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ss+(2559-07-25+at+05.23.45)   การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมากมาย อาทิ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รศ. ดร. อติวงศ์ สุชาโต และดร. วรสรวง ดวงจินดา ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีที่ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 280 คน ในแต่ละปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมเสวนา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลและได้มาเข้าร่วมเสวนาในวันนี้

ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่งปี 2559 เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่โลกในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และทฤษฎีการเรียนการสอนนั้นได้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยดิจิตัล ( Digital University ) เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการสู่ Thailand 4.0  หมายความถึง มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย หนึ่งในความสำเร็จของการดำเนินงานในการเป็น มหาวิทยาลัยดิจิตัลระยะที่ 1 ( ปี 2555-2559 ) ที่ผ่านมา ทางด้านDigital Learning ได้มีการใช้ ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ transform การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในหลายรูปแบบจนถึงปัจจุบัน ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิตัลระยะที่ 2(Digital University 2.0) ปี 2560-2564  มหาวิทยาลัยยังคงให้ความสำคัญใน    การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในด้านการสอน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือที่สำคัญ คือ MOOC and Media for Learning

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนบน ( จำนวน 17 แห่ง) ในการเริ่มดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยใช้รูปแบบของการสอน หรือ ฝึกอบรม ผ่านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เป็นการให้ทางเลือกและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียนมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ที่จะต้องหันมาให้ความสนใจในระบบการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ( MOOC) ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต จึงทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดประชุมเสวนาในวันนี้.