หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช. เปิดงานวิชาการวิถีวิจัยกินดีอยู่ดี

Author by 4/11/16No Comments »

     S__15122506           มช. เปิดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย : กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” 3-4 .. 59 สำนักบริการวิชาการ มช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย เผยแพร่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ เน้นนำเสนอ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative and Innovative Lannaและ Food and Health โชว์ศักยภาพสู่สากลตามแผนพัฒนา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ‘วิถีวิจัย : กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม’ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการประกาศผลรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมและรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย เผยแพร่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ เน้นนำเสนอ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative and Innovative Lanna, Food and Health ตลอดจนการสนับสนุนผู้ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ Startup เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้กระจายสู่ชุมชน (University Socially Engagement: USR) รวมถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและสากล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Environment and Energy (สิ่งแวดล้อมและพลังงาน) หรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ(Food and Health) ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 นี้ จะมีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของการบรรยายและกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ในภาคเช้า จะมีการบรรยาย เรื่อง “งาดำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับในช่วงบ่าย จะมีการสาธิตการทำแคบหมูไร้มัน โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากแนวคิดหลักของงานปีนี้ “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”ทางคณะ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมนำเสนอผลงานและนวัตกรรมในประเด็นเกี่ยวกับอาหารและเป็นประโยชน์ในหลากหลายบู๊ธ ประกอบด้วย ต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฯ ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วไร้ไขมัน ผลิตภัณฑ์แคบหมูลดน้ำมัน ผลิตภัณฑ์แคบหมูอบกรอบไม่ใช้น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ไก่เบรสฝรั่งเศสราดซอส Aroma and biodegradable compound bacteria cellulose from agricultural waste โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มเกษตรพืชผักปลอดภัยฯ โดยคณะการสื่อสารมวลชน งาดำ โดยคณะแพทยศาสตร์ Nano-oryzaเวชสำอางลดเลือนริ้วรอย สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ธัญโอสถ โดยคณะวิทยาศาสตร์ Rice for Life โดยคณะเกษตรศาสตร์ จากข้าวล้านนาสู่ข้าวเพื่อสุขภาพของคนไทย โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา Rice Inno vation โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่ากาแฟ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเนื้อผลกาแฟ และฤทธิ์ของสารสกัดเนื้อผลกาแฟต่อการต้านการอักเสบในแมคโครฟาจโดยคณะแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการวิจัยเด่นและโปสเตอร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกาศผลการคัดเลือก และการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 อีกทั้งมีกิจกรรม Workshop Start up และการบ่มเพาะธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการวิจัยอีกมากมายที่จะแสดงออกถึงความพร้อมและศักยภาพที่จะก้าวสู่สากลตามแผนพัฒนาต่อไป.