หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เปิดรับสมัครโควตา 17 จังหวัดเข้าศึกษาต่อ 4,281ที่นั่งถึง 24 ส.ค.58

Author by 19/08/15No Comments »

cmu     ผศ.ทศพร พิชัยยา ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยถึงมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 4,281 ที่นั่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ มช.ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น . 6 ของร..มัธยมศึกษา 17 จังหวัดเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ในปีการศึกษา 2559 มช.ได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียน แต่ละจังหวัดจำนวนร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ใน ร.ร.มัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, แพร่,เชียงราย, น่าน,ลำพูน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, พิษณุโลก,นครสวรรค์,อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย,พิจิตรและอุทัยธานี

สำหรับจำนวนที่นั่งของนักเรียนแต่ละจังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งที่รับนักศึกษาทั้งหมด ในทุกคณะและสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,281 คน ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันคือส่วนที่ 1 จำนวนที่นั่ง 2,140 คนนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วน ของผู้สมัครในอัตราส่วนอำเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดเป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง514:1,627 ที่นั่ง)และส่วนที่ 2 จำนวน 2,141 ที่นั่งจะนำมาจัดสรร โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.4,5,6 ติดต่อกัน 3 ปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัด สพฐ.หรือ สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 คณะ/สาขาวิชาในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ส.ค.2558 นักเรียนสมัครทางInternet ทาง www.3reg.cmu.ac.th/ugradapalyวันที่ 25-27 ส.ค.2558 นักเรียนพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต,วันที่ 26-28 ส.ค.2558 ร.ร.ส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย,วันที่ 15 ต.ค.2558 ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเอง เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบทาง www.reg. cmu.ac.th

วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 ดำเนินการสอบคัดเลือก ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่16 ส.ค.2558 สอบวิชาความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง วันที่ 12 ม.ค.2559 ประกาศคะแนน PATS วันที่ 15 ม.ค.2559 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางอินเตอร์เน็ต,วันที่ 23 ม.ค.2559 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกายคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 30-31 ม.ค.2558 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอ๊กซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-943071ต่อ108,131-134.