หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มช.เสริมกลยุทธ์อาจารย์ผู้สอนในศต.ที่ 21

Author by 19/06/14No Comments »

thainews180           นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า มหาวิทยาลัยฯจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการเสริมกลยุทธ์ให้อาจารย์ได้เข้าใจแนวคิด,แนวทาง,และนโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มิ..2557,รุ่นที่ 2 วันที่ 3 .. 2557,รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ..2557 เวลา 08.30-12.30   .    ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว .เชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ ที่หลากหลายในการพัฒนา จัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์   สำหรับการสอนศตวรรษที่ 21 หัวข้อเรื่อง”Introduction to 21th  Century Skills:What,Why,and How?” เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจแนวคิด แนวทาง และนโยบายมหาวิทยาลัย ต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

ผู้อำนวยการกองกลาง มช.เผยต่อว่า จากสถานการณ์โลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารสนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยม ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่างๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญ ที่เราจะเพิ่มพูนทักษะเพื่อการเรียนรู้ และฝึกฝนรวมทั้งการเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน

สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอก มช.ได้แก่ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.บรรยายเรื่อง “นโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″,ผศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย,ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภา ม.มหิดล,และจากหน่วยงานต่างๆอีกหลายคน.